Wysokość wypłacanych świadczeń dla pracowników

oraz małżonków i pełnoletnich dzieci

Zdarzenie

(klikając na treść pobierzemy plik pdf - informację dotyczącą ogólnych warunków dla danego zdarzenia)

Wysokość świadczeń
Wariant I Wariant II
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy * 201 000 280 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego* 141 000 210 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy* 141 000 210 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym* 68 000 84 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku* 81 000 140 000
Śmierć ubezpieczonego 40 500 70 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany NW 510 700
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 440 560
Śmierć małżonka 15 000 16 800
Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku* 26 000 30 800
Urodzenie dziecka 1 800 ---
Noworodek martwo urodzony 3 600 ---
Śmierć rodziców / rodziców małżonka 2 400 3 000
Śmierć dziecka 4 000 4 000
Osierocenie dziecka 4 000 4 000
Ciężka choroba ubezpieczonego - zawał serca, chirurgiczne leczenie naczyń wieńcowych – by-pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, sepsa, tężec, wścieklizna, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV, anemia plastyczna, bąblowiec mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, zgorzel gazowa 8 000 10 000

Za dzień pobytu

Leczenie szpitalne

(pobyt minimum 2 dni)

pobyt spowodowany chorobą 75 80
pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem w okresie  pierwszych 14 dni/ od 15-ego dnia 187,5/75 240/80
Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem przy pracy w okresie pierwszych 14 dni/ od 15-ego dnia 225/75 240/80
Pobyt spowodowany zawałem lub wylewem śródmózgowym w okresie pierwszych 14 dni/ od 15-ego dnia 225/75 240/80
Pobyt na OIT - jednorazowo 750 800
Rekonwalescencja (przebywanie na zwolnieniu lekarskim po pobycie w szpitalu trwającym minimum 14 dni) za każdy dzień zwolnienia (max 30 dni) 37,5 40
Karta aptecznajest wydawana przy wypłacie świadczenia za pobyt w szpitalu - uprawnia do odbioru w aptece produktów do wartości wskazanej w tabeli 300 300

Operacja chirurgiczna

(podział na 5 klas)

I klasy 5 000 6 000
II klasy 2 000 3 000
III klasy 1 500 1 800
IV klasy 500 600
V klasy 250 300
Ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia (chemioterapia lub radioterapia, rozrusznik serca, kardiowerter/defibrylator, terapia interferonowa) 4 000 5 000
Ciężka choroba małżonkazakres jak w przypadku ciężkiej choroby ubezpieczonego 3 000 4 000
Składka miesięczna 48,50 57,00

*- świadczenie łączne

Osoby, które przystąpią do ubezpieczenia w dacie początku nowej umowy ubezpieczenia mają możliwość przystąpienia do jednego z wariantów bez okresu tzw. karencji.