JEDNOLITY TEKST STATUTU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
PO WPROWADZENIU ZMIAN UCHWALONYCH PODCZAS XVII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
W DNIU 28 MAJA 2004

PREAMBUŁA

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niezależność Związku, nazwa, siedziba, terytorialny zakres działania

§ 1

1. Statut niniejszy określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", zwanego dalej Związkiem.
2. Nazwa i znak graficzny "Solidarność" stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek działa także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Związek ponadto może prowadzić działalność u innych pracodawców poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli umowy międzynarodowe to przewidują.

§ 3

Siedzibą Związku i jego władz ogólnokrajowych jest Gdańsk.

§ 4

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

Podmiotowy zakres działania

§ 5

1. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę), a w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych zatrudnionych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania), jak również uczniów przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Członkami Związku mogą być także bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową. Utrata zatrudnienia, a także powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej nie oznaczają utraty członkostwa.
2. Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku, a które nie mają uprawnień do zrzeszania się w nim, Krajowy Zjazd Delegatów może nadać członkostwo honorowe Związku w oparciu o regulamin przedstawiony przez Komisję Krajową i zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Cele i zadania Związku

§ 6

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności:
1) zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,
3) dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4) ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,
5) podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
6) wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
7) szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych,
8) kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,
9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,
10) umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,
11) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie solidarnej obrony interesów pracowniczych i respektowania praw człowieka,
12) ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji,
13) podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,
14) reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.

§ 7

Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1) reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,
2) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami,
3) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych,
4) udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku,
5) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy,
6) tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego, szkoleniowego, eksperckiego, rozwoju Związku, pomocy niepełnosprawnym, pomocy bezrobotnym oraz funduszu związanego z organizowaniem i wspieraniem sportu, turystyki i rekreacji,
7) opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami związków zawodowych, prowadzenie działalności badawczej w celu przygotowania opinii Związku wiążących się z jego działalnością,
8) szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe,
9) tworzenie podmiotów dla prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych,
10) powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych,
11) współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
12) udział w działalności organizacji międzynarodowych,
13) inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku,
14) udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,
15) podejmowanie starań o zapewnienie członkom Związku i ich rodzinom odpowiedniego udziału w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy pracodawcy,
16) współudział w tworzeniu i działaniu funduszy emerytalnych i różnych form ubezpieczeń,
17) informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej i innej medialnej,
18) współdziałanie ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,
19) prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników, w szczególności nad poziomem kosztów utrzymania,
20) popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego,
21) przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii społecznej,
22) prowadzenie działalności oświatowo - kulturalnej,
23) organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu i turystki,
24) prowadzenie różnych form działalności charytatywnej.

ROZDZIAŁ II
CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU
Zasady ogólne

§ 8

1. Członkostwo w Związku możliwe jest tylko poprzez przynależność do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej - z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 4. W przypadku osób będących w stosunku pracy, członkostwo w Związku może być realizowane tylko poprzez przynależność do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u pracodawcy, u którego ta osoba jest zatrudniona.
2. Każdy członek Związku może należeć wyłącznie do jednej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, niezależnie od liczby tytułów uprawniających do członkostwa w Związku.
3. Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego w Polsce. Nie dotyczy to przynależności do NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Nabycie członkostwa

§ 9

1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą komisji zakładowej lub międzyzakładowej. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, której jest władzą, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia deklaracji przez kandydata na członka. Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa może scedować uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, na komisję wydziałową, oddziałową lub podzakładową, a także na prezydium komisji zakładowej lub międzyzakładowej, jeżeli takie zostały utworzone.
3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku przysługuje prawo wniesienia odwołania do zakładowego zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia. Zakładowe zebranie członków lub delegatów powinno rozpatrzyć odwołanie,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego wniesienia. Od decyzji odmowy przyjęcia
w poczet członków Związku kandydatowi na członka przysługuje prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania od zakładowego zebrania członków lub delegatów pisemnej uchwały wraz z uzasadnieniem w tej sprawie.
4. W razie niepodjęcia uchwały przez komisję zakładową lub międzyzakładową albo przez zakładowe zebranie członków lub delegatów w terminach określonych w ust. 1 i 3, kandydatowi na członka przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do zarządu regionu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia bezskutecznego upływu tych terminów.
5. Zarząd regionu jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku jest ostateczna.
6. Ilekroć w ust. 3 i 4 mówi się o zakładowym zebraniu członków lub delegatów, rozumieć przez to należy także międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.

Zachowanie członkostwa w przypadku zmiany pracodawcy.
Zmiana przynależności do podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.

§ 10

1. Zmiana przynależności do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej może nastąpić w wyniku zmiany pracodawcy lub wystąpienia z tej jednostki i kontynuowania członkostwa w innej podstawowej jednostce organizacyjnej Związku, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1
i 2 oraz § 19 ust. 2, a także w wyniku zmian obszaru działania organizacji zakładowych lub międzyzakładowych.
2. W przypadku zmiany pracodawcy przez członka Związku, powodującej konieczność zmiany przynależności do podstawowej jednostki organizacyjnej, staje się on z mocy prawa członkiem organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u nowego pracodawcy zgodnie z miejscem jego pracy.
3. Członek Związku, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany udokumentować stosownym zaświadczeniem swoją przynależność do Związku w poprzedniej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. Bez jej udokumentowania będzie traktowany jak kandydat na członka Związku, do którego stosuje się postanowienia zawarte w § 9.
4. Członek Związku, który utracił prawo przynależności do dotychczasowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku lub z niej wystąpił, a chce kontynuować członkostwo w Związku, przystępuje do innej zakładowej lub międzyzakładowej organizacji, w stosunku do której przysługuje mu prawo przynależności, zgodnie z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od utraty prawa przynależności lub wystąpienia z organizacji dotychczasowej. Po upływie powyższego terminu jego członkostwo w Związku ustaje z mocy prawa.
5. Zasady postępowania w przypadku zmiany przynależności do podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, spowodowanej zmianą obszaru działania organizacji zakładowych lub międzyzakładowych, regulują postanowienia uchwały Komisji Krajowej podjętej na podstawie postanowień § 21.
6. Przejście na emeryturę lub rentę oraz utrata zatrudnienia nie powodują ustania członkostwa w dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.

§ 11

1. Członek Związku, podejmujący zatrudnienie u pracodawcy nie objętego działalnością podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, może:
1) pozostać członkiem dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, jeżeli komisja zakładowa lub międzyzakładowa wyraziła na to zgodę, a nowy pracodawca działa na terenie objętym działalnością dotychczasowego regionu; wówczas dotychczasowa organizacja zakładowa lub międzyzakładowa rozszerza swój zakres działania na nowy zakład pracy. Decyzje o rozszerzeniu lub nierozszerzeniu zakresu działania organizacji zakładowej lub międzyzakładowej na pracodawcę nieobjętego działalnością żadnej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku podejmuje komisja zakładowa lub międzyzakładowa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu przyjęcia wiadomości o tym fakcie,
2) złożyć deklarację członkowską w dowolnie wybranej przez siebie organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej na terenie danego regionu. Po przyjęciu tej osoby w poczet członków, organizacja przyjmująca rozszerza swój dotychczasowy zakres działania na nowego pracodawcę zatrudniającego tę osobę, przy czym dotychczasowa organizacja zakładowa przekształca się w organizację międzyzakładową.
2. Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ma prawo odmówić przyjęcia w poczet swoich członków osoby, o której mowa w tym ustępie. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia deklaracji członkowskiej. Niepodjęcie decyzji w tym terminie jest równoznaczne z decyzją odmawiającą przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. Decyzja odmawiająca przyjęcia do danej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej jest ostateczna.
3. W przypadku odmowy przyjęcia do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub braku zgody na rozszerzenie zakresu działania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, członek Związku ma prawo zwrócić się do właściwego zarządu regionu. Zarząd regionu ma obowiązek wskazania, nie później niż w terminie 30 dni, organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, w której będzie mógł kontynuować swoje członkostwo.

Zawieszenie członkostwa

§ 12

1. Zawieszenie członkostwa w Związku polega na utracie praw członka Związku przez określony czas z jednoczesnym zwolnieniem z wykonywania obowiązków członkowskich. Zawieszenie członkostwa następuje ze względów formalnych w przypadku zaistnienia przeszkód prawnych w przynależności do związków zawodowych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo gdy wymaga tego specyfika pełnionych funkcji publicznych.
2. W okresie zawieszenia członkostwa osoba, której to dotyczy, nie jest członkiem Związku w rozumieniu postanowień Statutu. Jednakże okres ten nie powoduje przerwy w członkostwie, o którym mowa w § 50 ust. 2 pkt 1, ale nie jest zaliczany do łącznego czasu trwania członkostwa.
3. Szczegółowe zasady postępowania w sprawach o zawieszenie członkostwa określa uchwała Komisji Krajowej.

Ustanie członkostwa

§ 13

1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:
1) wystąpienia ze Związku,
2) pozbawienia członkostwa (wykluczenia ze Związku),
3) skreślenia z rejestru członków,
4) niezachowania trybu postępowania, o którym mówi § 10 ust. 4,
5) śmierci członka Związku.
2. Wystąpienie ze Związku następuje w formie pisemnego oświadczenia woli członka Związku, skierowanego do właściwej komisji zakładowej lub międzyzakładowej.
3. Pozbawienie członkostwa (wykluczenie ze Związku) następuje w wyniku uchwały komisji zakładowej lub międzyzakładowej podjętej na skutek poważnego naruszenia przez członka Związku postanowień Statutu, innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego lub postępowania nielicującego z godnością członka Związku. Uchwała musi być podjęta w głosowaniu tajnym i wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwały pozbawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania do zakładowego zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Zakładowe zebranie członków lub delegatów może rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W razie podtrzymania decyzji o pozbawieniu członkostwa lub niepodjęcia uchwały przez zakładowe zebranie członków lub delegatów w wyznaczonym terminie, odwołującemu się przysługuje prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji zakładowego zebrania członków lub delegatów albo od dnia bezskutecznego upływu terminu rozpatrzenia odwołania przez zakładowe zebranie członków lub delegatów.
4. Zarząd regionu jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.
5. Skreślenie z rejestru członków następuje z powodu zalegania z zapłatą składki związkowej należnej za co najmniej 3 miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez komisję zakładową lub międzyzakładową do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni.
6. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa ma obowiązek wysłania wezwania, o którym mowa w ust. 5, niezwłocznie po stwierdzeniu niewypełnienia obowiązku opłacania składek przez członka Związku.
7. Nieuregulowanie przez członka Związku zaległych składek, w terminie ustalonym przez komisję zakładową lub międzyzakładową, powoduje skreślenie go z rejestru członków przez komisję zakładową lub międzyzakładową na podstawie podjętej uchwały. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa zawiadamia zainteresowanego członka o uchwale skreślającej go z rejestru członków, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej podjęcia.
8. Od skreślenia z rejestru członków przysługuje prawo odwołania do zarządu regionu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. Zarząd regionu uchyla albo utrzymuje w mocy uchwałę o skreśleniu z rejestru członków. Zarząd regionu lub, w jego imieniu, prezydium - jeśli takie uprawnienie zostało mu przekazane - jest zobowiązany do podjęcia decyzji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.
9. W przypadku odwołania się od uchwały pozbawiającej członkostwa, uchwała ta ulega zawieszeniu do czasu podjęcia decyzji przez zakładowe zebranie członków lub delegatów bądź przez zarząd regionu.
10. Ilekroć w tym paragrafie mowa o zakładowym zebraniu członków lub delegatów należy przez to rozumieć również międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 14

1. Członek Związku ma prawo do:
1) korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich,
2) otrzymywania pomocy, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową,
3) wybierania i bycia wybieranym do władz Związku, z uwzględnieniem zasady równości, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego,
4) pomocy Związku w sytuacjach losowych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 69,
5) występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku,
6) informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do dokumentów dotyczących jego osoby,
7) obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
8) uczestniczenia w posiedzeniach władzy stanowiącej i wykonawczej na zasadach określonych w regulaminach obrad tych władz.
2. Członek Związku zatrudniony u kilku pracodawców, objętych działaniem różnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, ma prawo do obrony swoich praw wobec pracodawców przez podstawowe jednostki organizacyjne Związku działające u tych pracodawców.

§ 15

Członek Związku jest zobowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,
2) brać udział w życiu związkowym,
3) uczestniczyć w zebraniach w jednostkach organizacyjnych Związku, do których należy oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany,
a w szczególności w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych,
4) solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek
i powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe,
5) nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Związku.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU
Zagadnienia ogólne

§ 16

1. Związek jest zorganizowany na zasadzie terytorialno - branżowej.
2. Terytorialnymi jednostkami organizacyjnymi Związku są organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony oraz inne jednostki tworzone na mocy postanowień § 23.
3. Branżowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są krajowe i regionalne sekretariaty branżowe, krajowe i regionalne sekcje branżowe oraz inne jednostki tworzone na mocy postanowień § 25.
4. Ponadto mogą być tworzone, na mocy postanowień § 30, struktury problemowe, w tym zawodowe.

§ 17

Związek posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają: organizacje zakładowe, organizacje międzyzakładowe, organizacje podzakładowe, regiony, krajowe sekretariaty branżowe, Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków.

§ 18

1. Struktura Związku, której władza jest jednocześnie organem rejestrującym, pełni wobec zarejestrowanej przez siebie struktury funkcję nadzorczą, koordynuje jej działalność oraz podejmuje wiążące ją decyzje, a także może dokonać jej wyrejestrowania, zgodnie
z postanowieniami § 31.
2. Krajowy sekretariat branżowy koordynuje działalność należących do niego krajowych sekcji branżowych.

Terytorialne jednostki organizacyjne Związku

§ 19

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: zakładowe organizacje koordynacyjne, organizacje zakładowe i organizacje międzyzakładowe z zastrzeżeniem postanowień ust.2
2. U jednego pracodawcy może działać tylko jedna podstawowa jednostka organizacyjna Związku.
3. Organizacją zakładową, z uwzględnieniem postanowień ust.6, jest jednostka organizacyjna Związku zrzeszająca pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, bez względu na wykonywany przez nich zawód oraz osoby nie pozostające w stosunku zatrudnienia, a będące członkami tej organizacji zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II.
4. Organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza osoby, o których mowa w ust. 3, i swoim zasięgiem działania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców.
5. Organizacją międzyzakładową jest również terenowa organizacja Związku - nie mająca swojej siedziby u żadnego z pracodawców - zrzeszająca osoby zatrudnione u pracodawców z danego terenu lub branży, nieobjętych działaniem innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Ponadto organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza wyłącznie osoby niepozostające w stosunku pracy.
6. Zakładowa organizacja koordynacyjna powstaje u pracodawcy utworzonego w wyniku połączenia pracodawców objętych dotychczas zakresem działania różnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Rejestr zakładowych organizacji koordynacyjnych prowadzi Komisja Krajowa. Szczegółowe zasady funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może to uprawnienie scedować na Komisję Krajową.
7. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe tworzą, w miarę potrzeby, niższe jednostki organizacyjne Związku. Niższymi jednostkami organizacyjnymi Związku są w szczególności: organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła oraz organizacje podzakładowe, o których mowa
w ust. 8.
8. Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, która w wyniku zmiany struktury pracodawcy utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, może na wniosek władzy stanowiącej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której stała się częścią, zostać zarejestrowana - przez właściwy terytorialnie dla niej zarząd regionu - jako organizacja podzakładowa. Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji podzakładowych określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może to uprawnienie scedować na Komisję Krajową.

§ 20

1. Pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy, chcący utworzyć organizację zakładową,
tworzą tymczasową komisję zakładową. Zadaniem tymczasowej komisji zakładowej jest
doprowadzenie do zarejestrowania organizacji zakładowej przez właściwy terytorialnie zarząd regionu.
2. Organizacja terenowa jest tworzona zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 35 ust. 7.
3. Po zarejestrowaniu organizacji zakładowej, tymczasowa komisja zakładowa pełni funkcje
komisji zakładowej do czasu wyboru statutowych władz tej organizacji. Wybory statutowych władz przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od daty zarejestrowania przez zarząd regionu danej organizacji zakładowej.
4. Ustępy 1 i 3 stosuje się odpowiednio do tworzenia organizacji międzyzakładowej, z tym zastrzeżeniem, iż w skład tymczasowej komisji międzyzakładowej powinni wchodzić pracownicy zatrudnieni u wszystkich pracodawców, którzy będą objęci działaniem tej organizacji.

§ 21

1. Zasady łączenia i podziału podstawowych jednostek organizacyjnych określa uchwała Komisji Krajowej, z tym, że majątek organizacji zakładowej lub międzyzakladowej, która utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku i następnie została zarejestrowana jako organizacja podzakładowa, pozostaje przy niej w całości.
2. Zasady postępowania, w przypadku podziału lub połączenia z inną jednostką organizacyjną Związku, określa uchwała Komisji Krajowej

§ 22

1. Region tworzą organizacje zakładowe i międzyzakładowe, których teren działania lub siedziba znajduje się w obszarze działania regionu, a także niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych, o których mowa w § 24 oraz § 19 ust.8.
2. Zasięg działania regionu obejmuje obszar spójny, którego granicę określają granice powiatów wchodzących w jego skład.
3. Krajowy Zjazd Delegatów uchwala zasady tworzenia i funkcjonowania regionów.
4. Decyzję o utworzeniu regionu i określeniu jego obszaru działania, zmianie obszaru działania regionu oraz o wyrejestrowaniu regionu podejmuje Komisja Krajowa.
5. Rejestr regionów prowadzi Komisja Krajowa.

§ 23

Zarząd regionu dokonuje, w oparciu o zasady określone w uchwale Komisji Krajowej, podziału regionu na oddziały i ich organom przedstawicielskim ma prawo przekazać część swoich kompetencji. Regulamin funkcjonowania oddziałów ustanawia zarząd regionu zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Komisji Krajowej.

§ 24

Organizacja wydziałowa, oddziałowa i podzakładowa obejmująca swym działaniem część zakładu pracy znajdującą się na terenie regionu innego niż region rejestrujący organizację zakładową lub międzyzakładową - na wniosek jej komisji zakładowej lub międzyzakładowej - może być zarejestrowana przez zarząd regionu, na terenie którego prowadzi działalność związkową. Zasady działania, warunki i tryb rejestracji takich organizacji określa uchwała Komisji Krajowej.

Branżowe jednostki organizacyjne Związku

§ 25

Zasady tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych Związku określa Krajowy Zjazd Delegatów z uwzględnieniem postanowień § 16 ust. 3 i §§ 26, 27, 28 i 29.

§ 26

1. Rejestracji i wyrejestrowania krajowych sekretariatów branżowych i krajowych sekcji branżowych dokonuje Komisja Krajowa, na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Rejestracji i wyrejestrowania regionalnych , branżowych jednostek organizacyjnych Związku dokonuje zarząd regionu.

§ 27

1. Do regionalnej sekcji branżowej , zrzeszającej członków Związku zatrudnionych u pracodawców z branży odpowiadającej danej sekcji, mogą należeć:
1) organizacje zakładowe i międzyzakładowe z danego regionu,
2) niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych, nie należących do żadnej regionalnej lub krajowej sekcji branżowej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy postanowień § 25.
2. Do krajowej sekcji branżowej mogą należeć regionalne sekcje branżowe oraz jednostki organizacyjne Związku - o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 - z regionów, w których nie istnieje regionalna sekcja, należąca do danej krajowej sekcji branżowej.
3. Jednostka organizacyjna , o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 , może należeć wyłącznie do jednej regionalnej sekcji branżowej albo krajowej sekcji branżowej, jeżeli nie należy do niej regionalna sekcja branżowa z jej regionu.

§ 28

Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu organizacji zakładowej albo międzyzakładowej lub jej niższej jednostki organizacyjnej z regionalnej sekcji branżowej lub bezpośrednio krajowej sekcji branżowej podejmuje władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu regionalnej sekcji branżowej z krajowej sekcji branżowej podejmuje władza stanowiąca regionalnej sekcji.
Od decyzji odmawiającej rejestracji sekcji branżowej przysługuje prawo wniesienia odwołania do władzy wykonawczej, która nie później niż 30 dni od złożenia odwołania, może podtrzymać swą decyzję większością co najmniej 2/3 głosów.

§ 29

1. Krajowa sekcja branżowa może ustalić swoją strukturę organizacyjną, tworząc inne wewnętrzne jednostki organizacyjne Związku zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Krajowa sekcja branżowa należy do krajowego sekretariatu branżowego obejmującego swym zasięgiem działania jej branżę.
3. Krajowy sekretariat branżowy jest zrzeszeniem krajowych sekcji branżowych, zgodnie z postanowieniami Krajowego Zjazdu Delegatów, o których mowa w § 25.

Struktury problemowe

§ 30

1. Przy zarządzie regionu, radzie krajowego sekretariatu branżowego, radzie krajowej sekcji branżowej oraz przy Komisji Krajowej mogą istnieć sekcje problemowe, w tym zawodowe.
2. Sekcje, o których mowa w ust. 1, rejestrowane są przez władze jednostek organizacyjnych Związku, przy których powstają. Władze te ustanawiają regulaminy działania tych sekcji, określając w nich między innymi przedmiot działania, wewnętrzną organizację oraz ich prawa
i obowiązki.
3. Do sekcji, o których mowa w ust. 1, mogą należeć wyłącznie członkowie tej jednostki organizacyjnej Związku, której władza daną sekcję zarejestrowała. Każdy członek Związku może należeć do dowolnej liczby sekcji, o których mowa w ust. 1.
4. Sekcje, o których mowa w ust. 1, mogą łączyć się, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Komisji Krajowej.
5. Ponadto ,jednostką organizacyjną w ramach struktur problemowych Związku, jest Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, który zrzesza regionalne sekcje emerytów i rencistów.

Zakończenie istnienia Związku i jego jednostek organizacyjnych

§ 31

Decyzję w sprawie wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo podjąć władza wykonawcza , która ją zarejestrowała. Szczegółowe zasady postępowania w tym zakresie określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej.

§ 32

1. Wyrejestrowanie danej jednostki organizacyjnej Związku może nastąpić z niżej wymienionych przyczyn:
1) jednostka organizacyjna przestała zrzeszać odpowiednią liczbę członków określoną postanowieniami uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, który może przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej,
2) nastąpił jej podział lub połączenie z inną jednostką organizacyjną,
3) w wyniku podjęcia uchwały, o której mowa w § 56 ust. 4, 5 i 6 oraz §§ 57 i 58,
4) w wyniku niespełnienia wymogów, o których mowa w § 20 ust. 3,
5) z własnej inicjatywy , zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, który może przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej.
2. Władza wykonawcza Związku dokonująca wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną, po stwierdzeniu faktu zakończenia jej istnienia, wszczyna procedurę likwidacyjną, wyznaczając jednocześnie likwidatora, który po zaspokojeniu zobowiązań ciążących na tej jednostce, pozostały po niej majątek przekazuje na rzecz jednostki organizacyjnej Związku, której władza dokonuje wyrejestrowania. Procedura nie ma zastosowania do przypadku określonego w postanowieniach ust. 1 pkt. 2.

§ 33


1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku może podjąć wyłącznie Krajowy Zjazd Delegatów, przy czym za uchwałą musi głosować więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Uchwała nabiera mocy po zatwierdzeniu jej przez co najmniej 2/3 liczby zarządów regionów, zrzeszających łącznie ponad połowę członków Związku.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku, o której mowa w ust. 1, określa również:
1) postępowanie likwidacyjne Związku z zastosowaniem zasad określonych w § 32 ust. 2, stosowanych odpowiednio,
2) sposób podziału i przeznaczenia majątku Związku,
3) postępowanie likwidacyjne oraz sposób podziału i przeznaczenia majątku w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Związku posiadających osobowość prawną, z uwzględnieniem zasad określonych w punkcie 1.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE ZWIĄZKU I ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE

Postanowienia ogólne

§ 34

1. W Związku i jego jednostkach organizacyjnych funkcjonują następujące rodzaje władz:
1) władza stanowiąca,
2) władza wykonawcza,
3) władza kontrolna.
2. Władzą stanowiącą jest:
1) w organizacji zakładowej i międzyzakładowej -odpowiednio zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów,
2) w zakładowej organizacji koordynacyjnej -zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów,
3) w regionie - walne zebranie delegatów regionu,
4) w sekcji branżowej - walne zebranie delegatów sekcji,
5) w sekretariacie branżowym - kongres sekretariatu,
6) ogólnokrajową - Krajowy Zjazd Delegatów,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów - Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
8) w pozostałych jednostkach organizacyjnych są odpowiednie organy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 oraz przepisami szczególnymi wydanymi przez organ rejestrujący.
3. Władzą wykonawczą jest :
1) w organizacji zakładowej i międzyzakładowej -odpowiednio komisja zakładowa lub międzyzakładowa,
2) w zakładowej organizacji koordynacyjnej -zakładowa komisja koordynacyjna,
3) w regionie - zarząd regionu,
4) w sekcji branżowej - rada sekcji,
5) w sekretariacie branżowym - rada sekretariatu,
6) ogólnokrajową - Komisja Krajowa,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów - Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
8) w pozostałych jednostkach organizacyjnych są odpowiednie organy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 i przepisami szczególnymi wydanymi przez organ rejestrujący.
4. Władza wykonawcza wybiera swoje prezydium, z wyjątkiem komisji zakładowej lub międzyzakładowej oraz władzy wykonawczej jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust 7. Władza wykonawcza, której ten wyjątek dotyczy, może takie prezydium powołać, zgodnie z postanowieniami § 42.
5. Władzą kontrolną jest:
1) w organizacji zakładowej i międzyzakładowej -odpowiednio zakładowa lub międzyzakładowa komisja rewizyjna,
2) w zakładowej organizacji koordynacyjnej -zakładowa, koordynacyjna komisja rewizyjna,
3) w regionie - regionalna komisja rewizyjna,
4) w sekcji branżowej - komisja rewizyjna sekcji,
5) w sekretariacie branżowym - komisja rewizyjna sekretariatu,
6) ogólnokrajową - Krajowa Komisja Rewizyjna,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów - Komisja Rewizyjna Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
8) w pozostałych jednostkach organizacyjnych są odpowiednie organy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 i przepisami szczególnymi wydanymi przez organ rejestrujący.
6. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku zarządem, w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, jest jej władza wykonawcza.
7. W wewnętrznych jednostkach organizacji zakładowych i międzyzakładowych, o których mowa
w § 19 ust. 7, władzą stanowiącą jest odpowiednio: wydziałowe, oddziałowe lub podzakładowe zebranie członków lub delegatów, władzą wykonawczą jest odpowiednio: komisja wydziałowa, oddziałowa lub podzakładowa, a władzą kontrolną jest podzakładowa komisja rewizyjna oraz - jeżeli została powołana - odpowiednio: wydziałowa lub oddziałowa. Analogiczne postanowienia dotyczą wszystkich wewnętrznych jednostek organizacji zakładowych i międzyzakładowych.

§ 35

1. Władza stanowiąca wybiera władze: wykonawczą i kontrolną, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, ust 3 pkt 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7.
2. W skład Komisji Krajowej wchodzą:
1) przewodniczący Komisji Krajowej,
2) przewodniczący zarządów regionów,
3) przewodniczący rad krajowych sekretariatów branżowych,
4) Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
5) pozostali członkowie Komisji Krajowej wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. W skład zarządu regionu wchodzą:
1) przewodniczący zarządu regionu,
2) przewodniczący władz wykonawczych regionalnych branżowych jednostek organizacyjnych i przewodniczący rady regionalnej sekcji emerytów i rencistów, zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zebranie delegatów regionu,
3) pozostali członkowie zarządu regionu wybrani przez walne zebranie delegatów regionu.
W skład rady krajowego sekretariatu branżowego wchodzą:
1) przewodniczący rady krajowego sekretariatu branżowego,
2) przewodniczący rad krajowych sekcji branżowych należących do danego krajowego sekretariatu branżowego,
3) pozostali członkowie rady krajowego sekretariatu branżowego wybrani przez kongres sekretariatu.
5. W skład komisji zakładowej lub międzyzakładowej wchodzą:
1) przewodniczący komisji zakładowej lub międzyzakładowej,
2) przewodniczący władz wykonawczych jednostek organizacyjnych Związku, o których mowa w § 19 ust. 7, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów,
3) pozostali członkowie komisji zakładowej lub międzyzakładowej wybrani przez zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.
6.W skład zakładowej komisji koordynacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący zakładowej komisji koordynacyjnej,
2) przewodniczący komisji zakładowych organizacji zakładowych należących do zakładowej organizacji koordynacyjnej,
3) pozostali członkowie zakładowej komisji koordynacyjnej wybrani przez zakładowe
zebranie koordynacyjne członków lub delegatów.
7. Władze wykonawcze organizacji międzyzakładowych, o których mowa w § 19 ust. 5, mogą być wybierane - niekoniecznie spośród jej członków, na zasadach określonych w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów - przez właściwy zarząd regionu. W organizacjach tych, na wniosek co najmniej 1/5 członków danej organizacji, muszą być przeprowadzone wybory władz wykonawczych na ogólnie obowiązujących zasadach.

§ 36

1. Kadencja każdej władzy trwa cztery lata. Terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej. W wyjątkowych przypadkach Komisja Krajowa może przedłużyć lub skrócić czas trwania kadencji poszczególnych władz, nie więcej jednak niż o 4 miesiące.
2. Początkiem kadencji władzy stanowiącej jest rozpoczęcie pierwszego posiedzenia tej władzy
w nowej kadencji. Początkiem kadencji władzy wykonawczej i władzy kontrolnej jest moment wyboru co najmniej połowy jej członków, wybieranych przez daną władzę stanowiącą. Kadencja prezydium danej władzy jest identyczna z kadencją tej władzy.
3. Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji, niezależnie od przekroczenia terminu, o którym mowa w ust.1.

Władza stanowiąca

§ 37

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w Związku.
2. Władza stanowiąca jest najwyższą władzą w danej jednostce organizacyjnej Związku, do której zakresu działania należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych władz.
3. Władza stanowiąca jest związana w swoim działaniu postanowieniami Statutu oraz postanowieniami uchwał władz Związku wyższego rzędu podjętych w zakresie ich właściwości.

§ 38

1. Władza stanowiąca podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla pozostałych władz danej jednostki organizacyjnej Związku oraz wszystkich władz jednostek podrzędnych w zakresie ich właściwości, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie.
2. W zakresie spraw finansowo-majątkowych władza stanowiąca podejmuje jedynie uchwały, które w sposób ramowy nakładają obowiązki w tym zakresie, a konkretne decyzje finansowe przysługują władzy wykonawczej.

§ 39

1. W skład władzy stanowiącej, z wyjątkiem władzy stanowiącej jednostki organizacyjnej Związku, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki, wchodzą delegaci wybierani w okręgach wyborczych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4. Sposób podziału na okręgi wyborcze oraz liczbę delegatów wybieranych w tych okręgach wyborczych określa władza wykonawcza danej jednostki.
2. Zasady regulujące sposób przeprowadzania wyborów do władz stanowiących,
z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasad dopuszczających zastosowanie wyborów pośrednich, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. W skład Krajowego Zjazdu Delegatów wchodzą delegaci wybierani przez walne zebrania delegatów regionów oraz osoby pełniące funkcje wymienione w § 35 ust. 2 pkt 2 - 4.
4. Władza stanowiąca jednostki podrzędnej wybiera delegatów, a w wyborach pośrednich - elektorów uprawnionych do wyboru delegatów do władzy stanowiącej jednostki bezpośrednio nadrzędnej oraz do władzy stanowiącej odpowiedniej branżowej jednostki organizacyjnej, jeżeli do niej należy.

§ 40

1. Do kompetencji władz stanowiących należy wybór wszystkich pozostałych władz danej jednostki organizacyjnej Związku.
2. Władza stanowiąca ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną danej jednostki Związku,
z zastrzeżeniem postanowień § 23.

Władza wykonawcza

§ 41

1. Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku kieruje jej działalnością
i reprezentuje ją na zewnątrz Związku oraz wobec innych jednostek organizacyjnych Związku. W okresie pomiędzy posiedzeniami władzy stanowiącej władza wykonawcza podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla wszystkich władz jednostek podrzędnych w zakresie ich właściwości, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie. Władza wykonawcza dokonuje rejestracji jednostek organizacyjnych Związku względem niej podrzędnych, z zastrzeżeniem postanowień §§ 25 i 26, a także nadzoruje i koordynuje ich działalność.
2. Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku prowadzi politykę finansową tej jednostki, w tym uchwala i zatwierdza wykonanie budżetu danej jednostki z tym, że zakładowa komisja koordynacyjna stosuje w tym zakresie postanowienia uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Ponadto:
1) władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku reprezentuje członków Związku należących do danej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku wobec pracodawcy, zawiera zakładowe układy zbiorowe pracy na zasadach określonych przepisami prawa powszechnego oraz posiada inne uprawnienia, wynikające z tychże przepisów, a także może przekazać swoje uprawnienia komisji zakładowej (jeśli władzą wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku jest zakładowa komisja koordynacyjna), komisji podzakładowej, wydziałowej lub oddziałowej,
2) zarząd regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji. Zarząd regionu zawiera ponadzakładowe układy zbiorowe pracy dla pracowników zatrudnionych na obszarze jego działania. Do reprezentowania spraw dotyczących całego województwa zarządy regionów, działające na jego terenie, tworzą organ przedstawicielski, o którym mowa w § 45 ust. 3,
3) rada krajowej sekcji branżowej reprezentuje Związek w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców oraz organów administracji państwowej, w uzgodnieniu z radą krajowego sekretariatu branżowego,
4) rada krajowego sekretariatu branżowego reprezentuje Związek w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży, wobec organizacji pracodawców i, z upoważnienia Komisji Krajowej, wobec władz państwowych. Rada krajowego sekretariatu branżowego zawiera ponadzakładowe układy zbiorowe pracy w zakresie danej branży lub upoważnia do tego odpowiednią radę sekcji,
5) władza wykonawcza branżowej jednostki organizacyjnej, na zlecenie nadrzędnych władz Związku, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczące danej branży lub zakładu pracy.
6) Komisja Krajowa jest uprawniona do zawierania układów zbiorowych pracy oraz dokonywania innych czynności prawnych dotyczących układów w imieniu NSZZ "Solidarność", a także może scedować to uprawnienie na poszczególne władze wykonawcze jednostek organizacyjnych Związku, z uwzględnieniem postanowień punktu 4.

§ 42

1. Prezydium, o którym mowa w § 34 ust. 4, jest organem władzy wykonawczej.
2. Do zadań prezydium władzy wykonawczej należy kierowanie bieżącą działalnością danej struktury organizacyjnej Związku.
3. Prezydium władzy wykonawczej tworzą: przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród członków tej władzy, w tym jego zastępca lub zastępcy, sekretarz i skarbnik. Przewodniczący władzy wykonawczej jest jednocześnie przewodniczącym prezydium tej władzy.
4. Funkcji sekretarza i skarbnika nie można łączyć z funkcją przewodniczącego.
5. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz władzę wykonawczą, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 i 8 oraz § 46, kieruje pracami władzy wykonawczej i jej prezydium, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków władzy wykonawczej i jej prezydium.
6. Władza wykonawcza może scedować część swoich uprawnień na prezydium, bez możliwości dalszego ich przekazywania innym władzom Związku, z zastrzeżeniem uprawnień do wyboru członków danego prezydium oraz uprawnień i obowiązków określonych w postanowieniach
§ 28 ust. 3, § 36 ust. 1, § 41 ust. 2, § 61 ust. 2, § 71 ust. 1 i 3.
7. W jednostkach organizacyjnych Związku, posiadających osobowość prawną, czynności prawne w imieniu tych jednostek podejmuje co najmniej dwóch członków prezydium, upoważnionych do tego stosowną jego decyzją, z wyjątkiem czynności prawnych wykonywanych przez przewodniczącego władzy wykonawczej, dokonującego czynności w imieniu pracodawcy
w stosunku do zatrudnianych przez jednostkę organizacyjną Związku pracowników. Władza wykonawcza lub jej prezydium może upoważnić osoby spoza swego składu do zawarcia umowy, z której wynikać mogą zobowiązania finansowe do kwoty w wysokości wyznaczonej przez tę władzę.
8. W przypadku, kiedy komisja zakładowa lub międzyzakładowa nie powołała prezydium, realizuje ona jego zadania i wypełnia kompetencje, a w szczególności określone w postanowieniach ust. 7, udzielając upoważnienia co najmniej dwom swoim członkom.
9. Komisja zakładowa i międzyzakładowa może, za zgodą zarządu regionu, upoważnić osoby spoza swego składu do dokonywania czynności w jej imieniu. W przypadku, gdy upoważnienie ma dotyczyć spraw związanych z reprezentowaniem członków Związku wobec pracodawcy lub organizacji pracodawców, a dana organizacja zakładowa należy do zakładowej organizacji koordynacyjnej, wówczas dla ważności upoważnienia niezbędna jest zgoda zakładowej komisji koordynacyjnej. Zasady postępowania upoważniające do wprowadzenia powyższej procedury określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 43

Władzom wykonawczym, oprócz uprawnień i obowiązków określonych w niniejszym rozdziale, przysługują również uprawnienia i obowiązki określone w Statucie, uchwałach Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwałach Komisji Krajowej.

Władza kontrolna

§ 44

1. Komisja rewizyjna każdej jednostki organizacyjnej Związku kontroluje władzę wykonawczą tej jednostki i jej prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania tej władzy z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego, wiążących tę władzę oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Komisja rewizyjna nadrzędnej jednostki organizacyjnej Związku może polecić dowolnej komisji rewizyjnej jednostki podrzędnej podjęcie działań kontrolnych mieszczących się w jej kompetencjach oraz zażądać przekazania odpowiednich informacji i wyjaśnień, nie później niż w terminie 1 miesiąca.
3. Komisja rewizyjna, po powiadomieniu władzy kontrolowanej oraz władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej, w której dana komisja rewizyjna działa, może kontrolować władzę podrzędnej jednostki organizacyjnej. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, komisja rewizyjna musi powiadomić powyższe władze, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
4. Komisja rewizyjna danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo żądać zwołania posiedzenia jej władzy stanowiącej, które musi się odbyć w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od pisemnego złożenia żądania w tej sprawie, a w przypadku Krajowego Zjazdu Delegatów - w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. Jeśli w tym terminie posiedzenie władzy stanowiącej nie odbędzie się, wówczas prawo zwołania tego posiedzenia przechodzi na komisję rewizyjną.
5. Komisja rewizyjna ma prawo zażądać zwołania posiedzenia kontrolowanej władzy w celu przedstawienia jej wyników kontroli i wniosków pokontrolnych. Posiedzenie to powinno odbyć się nie później niż 1 miesiąc od dnia przedstawienia pisemnego żądania.
6. Komisja rewizyjna ma prawo zażądać powtórzenia głosowania, a także przeprowadzenia głosowania imiennego podczas posiedzeń kontrolowanej władzy w sytuacji, gdy, zdaniem przedstawiciela komisji rewizyjnej, proponowana decyzja jest sprzeczna z postanowieniami Statutu, prawa wewnątrzzwiązkowego lub z przepisami prawa powszechnego, a także w razie uznania, iż podejmowana decyzja może wywoływać skutki finansowe zagrażające właściwemu funkcjonowaniu danej jednostki. W tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 60 ust. 2.
7. Komisja rewizyjna, w wyniku dokonanej kontroli, formułuje ustalenia i wnioski pokontrolne,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanej jednostce wydaje zalecenia pokontrolne.
8. Członek komisji rewizyjnej jest wyłączony z prac kontrolnych wobec jednostki podrzędnej Związku, której jest członkiem.
9. Zasady funkcjonowania i szczegółowy zakres kompetencji władz kontrolnych różnych szczebli, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.

Organy przedstawicielskie

§ 45

1. W organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiających pracodawców zatrudniających członków Związku, komisje zakładowe i międzyzakładowe działające u tych pracodawców, mogą tworzyć wspólne organy przedstawicielskie - międzyzakładowe komisje koordynacyjne - reprezentujące je wobec organów kierowniczych tych organizacji.
2. Międzyzakładowe komisje koordynacyjne działają zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Komisję Krajową.
3. Zarządy regionów, działające na terenie jednego województwa, tworzą, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Komisji Krajowej, organ przedstawicielski będący ich wspólną reprezentacją wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji w sprawach dotyczących całego województwa.

§ 46

Władza wykonawcza może ustanowić swoich przedstawicieli do określonych czynności, nadając im stosowne kompetencje.

Warunki pełnienia funkcji związkowych

§ 47


1. Członkiem władzy jednostki organizacyjnej Związku może być tylko członek danej jednostki,
z wyjątkiem przypadku określonego w § 35 ust. 7.
2. W danej jednostce organizacyjnej Związku, oprócz pełnienia funkcji członka władzy stanowiącej, można być członkiem tylko jednej z następujących władz: wykonawczej lub kontrolnej.
3. Funkcji związkowych w organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u danego pracodawcy, w tym w jej wewnętrznych jednostkach organizacyjnych, nie mogą pełnić:
1) pracodawca,
2) osoba zarządzająca zakładem pracy,
3) osoba upoważniona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy.
4. Funkcji związkowych na poziomie ponadzakładowym, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej, nie mogą pełnić osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
5. Funkcji związkowych, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej, nie można łączyć
z mandatem posła i senatora.
6. Funkcji związkowych nie można łączyć z kierowniczymi stanowiskami w organach władzy
i administracji państwowej i samorządowej oraz we władzach innych instytucji pełniących funkcje publiczne. Wykaz tych stanowisk określa uchwała Komisji Krajowej.
7. Funkcji związkowych nie można łączyć z kierowniczą funkcją w organach organizacji politycznych.
8. Funkcją związkową, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest członkostwo we wszystkich władzach Związku, oprócz członkostwa we władzy stanowiącej jednostki organizacyjnej Związku, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki.
9. Zakaz łączenia funkcji, określony w postanowieniach ust. 4, nie dotyczy osób dokonujących czynności w imieniu pracodawcy lub zarządzających zakładem pracy w strukturach organizacyjnych Związku oraz zatrudniających pracowników w podmiotach tworzonych lub współtworzonych przez Związek bądź jednostkę organizacyjną Związku. Powyższe zasady stosuje się także do pracodawców, w odniesieniu do których Związek lub jego jednostka organizacyjna jest podmiotem dominującym, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, stosowanych odpowiednio.

§ 48

Członek władzy wykonawczej lub kontrolnej, pozbawiony mandatu delegata - członka władzy stanowiącej, która dokonała jego wyboru na daną funkcję, może pełnić tę funkcję do czasu podjęcia decyzji przez daną władzę stanowiącą o jego dalszym pełnieniu funkcji lub odwołaniu
z pełnionej funkcji. Władza stanowiąca jest zobowiązana podjąć tę decyzję na najbliższym swoim posiedzeniu.

§ 49

W przypadku naruszenia zakazów określonych w postanowieniach § 47:
1) zarząd regionu stwierdza wygaśnięcie mandatu osób pełniących funkcje
w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku oraz innych jednostkach organizacyjnych zarejestrowanych przez zarząd regionu,
2) rada krajowego sekretariatu branżowego stwierdza wygaśnięcie mandatu osób pełniących funkcje we władzach krajowych sekcji branżowych, należących do tego sekretariatu branżowego,
3) Komisja Krajowa stwierdza wygaśnięcie mandatu osób pełniących funkcje we władzach regionalnych, władzach krajowego sekretariatu branżowego, władzach Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, zakładowej organizacji koordynacyjnej oraz w ogólnokrajowych władzach Związku.

Podstawowe zasady wyborcze

§ 50

1. Wszystkie władze Związku pochodzą z wyborów bezpośrednich, z zastrzeżeniem postanowień §§ 35 i 39.
2. Wybory do władz Związku odbywają się według następujących zasad:
1) kandydatem może być:
a) każdy członek władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, legitymujący się co najmniej sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór; powyższy okres przynależności nie dotyczy organizacji nowotworzonych, z wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia lub podziału organizacji już istniejących;
b) członek Związku należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania, w określonym przez ordynację wyborczą terminie;
2) głosowanie odbywa się w sposób tajny,
3) wyborcy przysługuje jeden głos,
4) głosować można tylko osobiście,
5) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
6) wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
7) do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z tym, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważnych.
3. Wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy lub odpowiednio jej prezydium.
4. Odwołania członka władzy dokonuje ta władza, która go wybrała, z uwzględnieniem zasad określonych w postanowieniach ust. 2 pkt 2 - 7

§ 51

1. Przewodniczący władzy wykonawczej wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez daną władzę stanowiącą, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 7. Przewodniczącego władzy kontrolnej wybiera ta władza spośród swoich członków.
2. Członkowie prezydium władzy wykonawczej są wybierani przez tę władzę na wniosek przewodniczącego, ze wskazaniem funkcji, na którą dana osoba ma być wybrana. Przewodniczący może wskazać tylko jedną osobę kandydującą na określoną funkcję
w prezydium. Wybór na każdą funkcję w prezydium stanowi oddzielne głosowanie wyborcze.

§ 52

Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przeprowadzania wyborów wszystkich władz
Związku określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.

Organizacja i obsługa działania władz Związku.

§ 53

Przewodniczący władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej osobowość prawną, dokonuje czynności w imieniu pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych przez daną jednostkę.

§ 54

1. Funkcje związkowe, które mają być wykonywane w ramach stosunku pracy z wyboru, określa uchwała władzy wykonawczej struktury Związku, posiadającej osobowość prawną.
2. Szczegółowe zasady zatrudniania osób, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.

ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZ ZWIĄZKOWYCH

§ 55

1. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych Związku zobowiązane są do prowadzenia działalności związkowej, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz zwierzchnich.
2. Prowadzenie przez władze Związku działalności sprzecznej ze Statutem, innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych Związku, powoduje wszczęcie procedury postępowania przewidzianej w postanowieniach §§ 56 - 58.

§ 56

1. Zarząd regionu, z własnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej, może podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności władzy wykonawczej i kontrolnej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, prowadzącej działalność sprzeczną ze Statutem, innymi przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych, po uprzednim wyznaczeniu terminu co najmniej 14 dni na dostosowanie tejże działalności do postanowień Statutu, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz decyzji władz nadrzędnych Związku.
2. W okresie zawieszenia działalności władz, o których mowa w ust. 1, statutowe obowiązki
i uprawnienia komisji zakładowej lub międzyzakładowej, z wyjątkiem prawa wykluczania członków Związku, przejmuje zarząd komisaryczny wskazany przez zarząd regionu,. Obowiązki i uprawnienia władzy kontrolnej przejmuje regionalna komisja rewizyjna.
3. Zarząd komisaryczny zwołuje posiedzenie zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały,
o której mowa w ust. 1. W trakcie tego posiedzenia należy:
1) przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem zarządu komisarycznego o odwołanie wszystkich członków komisji zakładowej lub międzyzakładowej,
2) przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem o odwołanie członków komisji rewizyjnej, jeśli zarząd komisaryczny postawił taki wniosek.
W przypadku odwołania członków władz wskazanych w pkt. 1 i 2, należy przeprowadzić wybory uzupełniające na zasadach ogólnych.
4. Jeśli w okresie 3 miesięcy, pomimo zwołania przez zarząd komisaryczny, nie odbędzie się posiedzenie zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów, albo nie zostanie przeprowadzona procedura, o której mowa w ust. 3, organizacja zakładowa lub międzyzakładowa zostaje skreślona przez zarząd regionu z regionalnego rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.
5. Jeżeli po zakończeniu procedury przewidzianej w postanowieniach ust. 3, komisja zakładowa lub międzyzakładowa w dalszym ciągu prowadzi działalność sprzeczną ze Statutem, innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych, zarząd regionu może podjąć uchwałę o skreśleniu organizacji zakładowej lub międzyzakładowej z regionalnego rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych.
6. Od decyzji o skreśleniu z regionalnego rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych zainteresowanej organizacji służy prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu w terminie nie później niż 14 dni od doręczenia decyzji skreślającej z rejestru. Zarząd regionu może podtrzymać swoją decyzję większością co najmniej 2/3 głosów. Decyzja ta jest ostateczna.

§ 57

W przypadku groźby naruszenia istotnych interesów Związku wynikających z zachowań (działań lub zaniechań) władz Związku, stosuje się procedurę określona w postanowieniach § 56,
z następującymi modyfikacjami:
1) zarząd regionu, z własnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej, może niezwłocznie podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności władzy wykonawczej i kontrolnej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej prowadzącej działalność sprzeczną ze Statutem, innymi przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych, bez uprzedniego wyznaczenia terminu, o którym mowa w § 56 ust. 1;
2) zarząd regionu niezwłocznie zawiadamia Komisję Krajową o zawieszeniu działalności władz organizacji zakładowej, w trybie określonym w punkcie 1; Komisja Krajowa, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, może uchylić decyzję zarządu regionu; złożone przez zarząd regionu zawiadomienie, o którym mowa wyżej, nie wstrzymuje wykonania uchwały o zawieszeniu.

§ 58

Postanowienia § 56 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu, innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzji władz nadrzędnych, przez władze regionalnych sekcji branżowych, regionalnych sekretariatów branżowych oraz regionalnych sekcji emerytów i rencistów, a także przez władze regionu, krajowej sekcji branżowej, krajowego sekretariatu branżowego, zakładowej organizacji koordynacyjnej oraz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, przy czym uprawnienia przysługujące zarządowi regionu wykonuje w tych przypadkach Komisja Krajowa, a uprawnienia przysługujące regionalnej komisji rewizyjnej wykonuje Krajowa Komisja Rewizyjna .

ROZDZIAŁ VII
ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ WŁADZE ZWIĄZKU

§ 59

1. Posiedzenia władzy stanowiącej zwołuje władza wykonawcza z własnej inicjatywy lub
1) na wniosek władzy kontrolnej,
2) na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 członków władzy stanowiącej.
Ponadto Komisja Krajowa zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek poparty uchwałami co najmniej 1/3 zarządów regionów. Wniosek o zwołanie posiedzenia władzy stanowiącej musi określać cel i powód zwołania posiedzenia.
2. W przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia władzy stanowiącej innej niż Krajowy Zjazd Delegatów, władza wykonawcza zobowiązana jest zwołać to posiedzenie w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów - w ciągu 3 miesięcy.
3. W przypadku niezwołania przez władzę wykonawczą posiedzenia władzy stanowiącej
w terminach określonych w postanowieniach ust. 2, posiedzenie to zwołuje władza kontrolna.

§ 60

1. Aktami prawnymi wydawanymi przez władze Związku są:
1) uchwały i decyzje, jako akty o charakterze wiążącym,
2) stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze., jako oświadczenia wyrażające pogląd danej władzy jednostki organizacyjnej Związku
w określonej sprawie.
2. Akty, o których mowa w ust. 1, podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej głosów oddanych za daną propozycją niż przeciw niej) w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. Na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, podejmowane są one
w głosowaniu tajnym.
3. Uchwałę o przyjęciu i zmianie Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością ponad połowy głosów wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Zasady głosowań wyborczych określają postanowienia §§ 50 - 52.

§ 61

1. Uchwały i decyzje wydawane przez władze danej jednostki organizacyjnej Związku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz aktami prawnymi, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 1, wydanymi przez władze stanowiące i wykonawcze nadrzędnych jednostek organizacyjnych Związku.
2. W sprawach spornych lub nieuregulowanych postanowieniami Statutu dotyczących interpretacji jego postanowień, decyzje w formie uchwały podejmuje Komisja Krajowa, która może również dokonać interpretacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
3 Uchwały, o których mowa w ust. 2, ocenia - na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej - Krajowy Zjazd Delegatów.


ROZDZIAŁ VIII
FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

Zasady ogólne

§ 62

Środki finansowe i majątek Związku oraz poszczególnych jego jednostek organizacyjnych,
posiadających osobowość prawną, pochodzą:
1) ze składek członkowskich,
2) z wpłat członków Związku przeznaczonych na określone cele,
3) z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
4) z wpływów z zysków podmiotów związanych prawnie ze Związkiem oraz jego jednostkami organizacyjnymi i prowadzących działalność gospodarczą,
5) z dzierżaw i najmu nieruchomości oraz innych środków trwałych, a także praw
i licencji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością Związku i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych,
6) z nagród,
7) ze zbiórek publicznych.

§ 63

1. Majątkiem Związku jest także prawo do znaku NSZZ "Solidarność" oraz innych symboli, które zostaną zastrzeżone uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów lub Komisji Krajowej.
2. Prawo do korzystania ze znaków, o których mowa w ust. 1, Komisja Krajowa może przenieść na rzecz innych podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Związku, jednakże bez prawa przenoszenia dalej. Komisja Krajowa ma prawo przekazywania wyżej wskazanych uprawnień, w określonym przez siebie zakresie, władzom wykonawczym określonych jednostek organizacyjnych Związku.

Składka członkowska i inne wpływy

§ 64


1. Członek Związku jest zobowiązany do comiesięcznego płacenia składki członkowskiej, z której finansowana jest działalność Związku oraz jego jednostek organizacyjnych.
2. Wysokość składki ustala Krajowy Zjazd Delegatów w uchwale finansowej, decydując również
o przeznaczeniu jej poszczególnych części na określone cele oraz określając zasady jej przekazywania poszczególnym jednostkom organizacyjnym Związku.

§ 65

Wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania dotacji, spadków, zapisów i darowizn, podejmuje władza wykonawcza jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną lub, z jej upoważnienia, prezydium tej władzy.


Dysponowanie majątkiem, przeznaczenie posiadanych środków

§ 66

Środki finansowe, jakimi dysponuje Związek lub jednostka organizacyjna Związku, a także pozostały majątek Związku i jego jednostek organizacyjnych, są przeznaczane na finansowanie wydatków związanych z działalnością statutową Związku, a w szczególności na:
1) działalność organizacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalno-oświatową,
2) badania w zakresie zagadnień socjalnych i inne badania problemów dotyczących ludzi pracy,
3) upamiętnienie jego historii,
4) działalność humanitarną,
5) inwestycje, mające na celu zwiększenie majątku Związku lub jednostek organizacyjnych Związku.

§ 67

1. Każda władza wykonawcza jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej osobowość prawną, jest dysponentem majątku danej jednostki organizacyjnej i na niej spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego.
2. Jednostka organizacyjna Związku, posiadająca osobowość prawną, nie odpowiada za długi
i zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku jej podległych, a posiadających osobowość prawną.
3. Jednostka organizacyjna Związku nie posiadająca osobowości prawnej może prowadzić rozliczenia finansowe na zasadzie wyodrębnionej księgowości, za zgodą władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Związku bezpośrednio nadrzędnej i posiadającej osobowość prawną. Udzielenie takiej zgody nie zwalnia władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej bezpośrednio nadrzędnej i posiadającej osobowość prawną z odpowiedzialności za całokształt prowadzonej przez nią działalności finansowej.
4. Przekazanie ,w okresie trzech miesięcy, środków trwałych lub pieniężnych przez Związek lub jego jednostkę organizacyjną na rzecz innego związku zawodowego, organizacji społecznej, organizacji politycznej, stowarzyszenia lub fundacji w wysokości przekraczającej łącznie miesięczne wpływy ze składek członkowskich na rzecz Związku lub danej jednostki organizacyjnej Związku - może nastąpić wyłącznie za zgodą nadrzędnej władzy wykonawczej.

§ 68

1. Decyzje o charakterze finansowym i majątkowym danej jednostki organizacyjnej Związku podejmuje wyłącznie władza wykonawcza tej jednostki organizacyjnej Związku, a w jej imieniu
i z jej upoważnienia - zgodnie z postanowieniami prawa wewnątrzzwiązkowego
i postanowieniami wewnętrznymi tej władzy wykonawczej - jej prezydium oraz inne osoby upoważnione przez prezydium.
2. Decyzje finansowe w odniesieniu do funduszy specjalnych podejmują organy decyzyjne określone w regulaminach tych funduszy.

§ 69

1. Uchwała finansowa Krajowego Zjazdu Delegatów określa zasady przyznawania członkom Związku pomocy finansowej w sytuacjach losowych oraz rodzinie członka Związku w przypadku jego śmierci.
2. Pomoc ta może być udzielana bezpośrednio przez określone jednostki organizacyjne Związku lub za pośrednictwem systemu ubezpieczeniowego działającego zgodnie z zasadami określonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 70

Podstawowe jednostki organizacyjne Związku, tworzące branżową jednostkę organizacyjną na szczeblu regionalnym i krajowym, mogą uczestniczyć w finansowaniu jej działalności, według regulaminu sekcji lub sekretariatu.

Budżety i dokumentacja finansowa

§ 71

1. Budżet danej jednostki organizacyjnej jest uchwalany przez jej władzę wykonawczą na wyznaczony przez tę władzę okres roczny, półroczny lub kwartalny. .
2. Szczegółowe wytyczne w sprawach, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Komisji Krajowej.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedstawiane do zatwierdzenia władzy wykonawczej.
4. Sprawozdanie finansowe za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników, jest zatwierdzane przez władzę wykonawczą lub upoważnione przez nią prezydium.

§ 72

1. W budżecie nie są wykazywane wydatki dokonywane w ramach dotacji celowych ze środków donatora oraz dokonywane w ramach funduszy specjalnych.
2. Wydatki realizowane w ramach funduszy specjalnych zatwierdza właściwe gremium, zgodnie
z regulaminem danego funduszu.
3. Realizacja wydatków z dotacji celowych jest przedstawiana władzy wykonawczej w takim trybie, jak sprawozdanie z wykonania budżetu.

§ 73

1. Budżet określonej jednostki organizacyjnej Związku i jego wykonanie są jawne dla wszystkich członków tej jednostki.
2. Prawo wglądu w całość dokumentacji finansowej danej jednostki organizacyjnej Związku mają członkowie prezydium władzy wykonawczej tej jednostki oraz pracownicy księgowości, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, a także osoby upoważnione stosowną uchwałą władzy wykonawczej.
3. Każdy inny członek władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo zapoznać się z dokumentacją finansową związaną z zadaniami merytorycznymi, które należą do jego kompetencji.
4. Całość dokumentacji finansowej władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej Związku musi być udostępniona na żądanie władzy kontrolnej.
5. Regulacje określone w postanowieniach ust. 1- 4 nie wykluczają kompetencji kontrolnych, wynikających z prawa państwowego.

Fundusze celowe, działalność gospodarcza

§ 74


1. Każda władza wykonawcza dysponująca środkami oraz Krajowy Zjazd Delegatów mogą tworzyć fundusze na realizację określonych celów statutowych.
2. Fundusz celowy powinien działać zgodnie z ustanowionym dla niego regulaminem.
3. Na poziomie krajowym i w poszczególnych regionach zostały utworzone fundusze strajkowe.
4. Oprócz funduszu wymienionego w ust. 3, mogą być utworzone inne fundusze,
a w szczególności: szkoleniowy, ekspercki, stypendialny, rozwoju Związku, pomocy bezrobotnym, pomocy niepełnosprawnym oraz fundusz związany z organizowaniem i wspieraniem sportu, turystyki i rekreacji.

§ 75

1. Związek i każda jego jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną mają prawo tworzyć lub współtworzyć podmioty, których zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub realizacja wyznaczonych celów, w oparciu o określone źródła finansowania (np. fundacje).
2. Regulacje dotyczące działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać
postanowienia wyłączające możliwość ponoszenia przez jednostkę organizacyjną Związku
zobowiązań finansowych, wynikających z ewentualnych negatywnych skutków działalności tych podmiotów.
3. W przypadku posiadania przez jednostkę organizacyjną Związku udziału w spółce kapitałowej prawa handlowego, prawo wyznaczania przedstawiciela na zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców ma władza wykonawcza danej jednostki, która jednocześnie określa zakres kompetencji przedstawiciela.

ROZDZIAŁ IX
WSPÓŁPRACA Z INNYMI ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
I ORGANIZACJAMI

§ 76

1. Związek i każda jego jednostka organizacyjna może współpracować z każdą organizacją,
a w szczególności z innym związkami zawodowymi, których cele i działalność są zgodne
z podstawowymi celami i zadaniami Związku.
2. Zasady określone w postanowieniach ust. 1 nie wykluczają współdziałania, którego konieczność wynika z postanowień prawa państwowego lub międzynarodowego.
3. Decyzję o nawiązaniu współpracy z inną organizacją podejmuje władza wykonawcza. Decyzja ta musi być zgodna z uchwałami nadrzędnych władz Związku.

§ 77

1. Związek może przystępować do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki zawodowe.
2. Jednostka organizacyjna Związku może afiliować się w organizacjach, o których mowa w ust. 1, zgodnie z postanowieniami Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej.
3. Uchwała Komisji Krajowej określa zakres obowiązków związanych z afiliacją jednostki, o której mowa w ust. 2.
4. Zasady współpracy ze związkami zawodowymi, działającymi w ramach podmiotów prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie, określa uchwała Komisji Krajowej.

ROZDZIAŁ X
STRAJKI I INNE AKCJE PROTESTACYJNE

Zagadnienie ogólne

§ 78

1. Związek ma prawo organizowania akcji protestacyjnych, do strajku włącznie, w obronie:
1) godności, praw i interesów swoich członków, pozostałych pracowników, osób
wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także emerytów, rencistów i bezrobotnych,
2) wolności związkowych,
3) praw człowieka i zasad sprawiedliwości społecznej.
2. Spory w sprawach, o których mowa w ust. 1, winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności
w drodze negocjacji, a jeśli nie doprowadzą one do pozytywnego załatwienia tych sporów, Związek i jego statutowo uprawnione władze mogą podejmować akcje protestacyjne, do strajku włącznie.

Akcje protestacyjne

§ 79

1. Akcja protestacyjna może być zorganizowana przez Komisję Krajową, zarząd regionu, radę krajowego sekretariatu branżowego lub radę krajowej sekcji branżowej w uzgodnieniu
z właściwą radą krajowego sekretariatu branżowego, a także przez zakładową komisję koordynacyjną, komisję zakładową lub międzyzakładową, stosownie do swoich kompetencji określonych w postanowieniach ust. 2 - 5.
2. Komisja Krajowa organizuje akcje protestacyjne w sprawach przekraczających zakres działania jednego regionu lub jednego krajowego sekretariatu branżowego oraz udziela zgody na organizację akcji protestacyjnych organizowanych przez zakładowe komisje koordynacyjne.
3. Zarząd regionu organizuje akcje protestacyjne w obszarze swego działania w sprawach przekraczających zakres działania jednej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej,
a ponadto ma prawo udzielić zgody na zorganizowanie akcji protestacyjnej poza terenem zakładu pracy.
4. Rada krajowego sekretariatu branżowego i rada krajowej sekcji branżowej organizuje akcje protestacyjne w sprawach dotyczących danej branży.
5. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa organizuje akcję protestacyjną w sprawach dotyczących zakładu lub zakładów objętych jej działalnością.

§ 80

Udział organizacji zakładowej i międzyzakładowej w akcjach protestacyjnych, organizowanych przez krajowe sekretariaty branżowe i krajowe sekcje branżowe, nie wymaga zgody zarządu regionu.

§ 81

Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego, a rada krajowej sekcji branżowej po uzgodnieniu z radą krajowego sekretariatu branżowego, są uprawnione do zobowiązania podległych im jednostek organizacyjnych Związku do udziału w akcji protestacyjnej.
Spory prowadzone przez Związek

§ 82

1. Związek prowadzi spory zbiorowe w oparciu o prawo o sporach zbiorowych oraz inne spory
w oparciu o porozumienia zawarte z organami władzy państwowej lub organami samorządu terytorialnego.
2. Decyzję w sprawie wszczęcia sporów, o których mowa w ust. 1, podejmują:
1) na terenie działania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku -jej władza wykonawcza,
2) na poziomie ponadzakładowym - władza Związku uprawniona do zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

Strajk

§ 83

1. Strajk może mieć formę strajku ostrzegawczego lub strajku właściwego:
1) w przypadku, gdy okoliczności na to zezwalają, strajk właściwy należy poprzedzić strajkiem ostrzegawczym;
2) strajk właściwy trwa do chwili, gdy odpowiednia władza Związku ogłosi jego zakończenie; zakończenie strajku może być przedmiotem porozumienia
z pracodawcą, organami władzy państwowej lub organami samorządu terytorialnego.
2. Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwienie im tą drogą podejmowania decyzji, upoważnia pracowników do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej.
3. Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego lub rada krajowej sekcji branżowej, po uzgodnieniu z radą krajowego sekretariatu branżowego, może ogłosić strajk solidarnościowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 84

1. W okolicznościach i na zasadach określonych przez prawo, władza wykonawcza, w zakresie,
o którym mowa w § 82 ust. 2, ma prawo podjąć decyzję o przeprowadzeniu strajku.
2. Władza wykonawcza, po podjęciu decyzji o rozpoczęciu strajku, przeprowadza referendum wśród pracowników. Decyzja o podjęciu strajku podlega wykonaniu po spełnieniu wymogów ustawowych dotyczących referendum.
3. Władza wykonawcza, w celu przeprowadzenia strajku, może powołać komitet strajkowy, określając jego kompetencje w drodze uchwały, przy czym kompetencje te mogą dotyczyć wyłącznie spraw związanych z prowadzeniem strajku.
4. Władza wykonawcza może prowadzić strajk wspólnie z innymi związkami zawodowymi,
wyłącznie po zawarciu stosownego porozumienia ze związkami zawodowymi, z którymi
wspólnie będzie prowadzić strajk.
5. W sprawach określonych w ust. 4 postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 85

1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie zmian w Statucie, władze Związku dostosują wydane przez siebie przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego do postanowień niniejszego Statutu.
2. Dotychczasowe przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego, w okresie określonym w ust. 1, obowiązują, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 86

1. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące terytorialnych i branżowych jednostek organizacyjnych Związku, muszą być wprowadzone w życie w okresie nie dłuższym niż koniec kadencji rozpoczętej w 2002 roku.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące funkcjonowania władz Związku, w okresie przejściowym oraz ustalenia procedur tworzenia nowych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie
z wymogami Statutu, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może te uprawnienia scedować na Komisję Krajową.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o nadrzędnych jednostkach organizacyjnych Związku i ich władzach, należy przez to rozumieć również Związek jako całość i władze ogólnozwiązkowe.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o tym, że członek Związku należy do pewnej jednostki organizacyjnej Związku, należy przez to rozumieć, że należy on do każdej jednostki nadrzędnej.
5. Ilekroć wymóg związany z określonym terminem upływa w dniu wolnym od pracy, to niniejszy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

§ 87

Z dniem wejścia w życie Statutu ze zmianami uchwalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 28 maja 2004 roku, obowiązują poniższe uregulowania:
1) władze ogólnokrajowe Związku oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Związku mogą funkcjonować w oparciu o dotychczasowe zasady do końca swej kadencji,
w czasie której zmiany wchodzą w życie,
2) jednostki organizacyjne w ramach struktur problemowych mogą kontynuować swą działalność w niezmienionej formie organizacyjnej, z uwzględnieniem postanowień
§ 30.

§ 88

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian uchwalonych podczas sesji Krajowego Zjazdu Delegatów w Spale w maju 2004 roku.


 

Dokumenty dotyczą obowiązującego Statutu NSZZ "Solidarność"


Uchwała KK nr 22/04
ws. zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji podzakładowej

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 19 ust. 8 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz uchwały nr 3 XVII KZD, określa zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji podzakładowej.

§ 1

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na udziały (akcje) w podmiotach prawa handlowego lub dysponowanie majątkiem o znacznej wartości dotychczasowe podstawowe jednostki organizacyjne Związku, które na skutek zmian organizacyjnych pracodawcy lub pracodawców podlegają wykreśleniu z rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, mogą utrzymać osobowość prawną przez wpis do rejestru organizacji podzakładowych.
2. Zarząd regionu ma obowiązek prowadzić rejestr funkcjonujących na jego terenie organizacji podzakładowych, o których mowa w § 19 ust. 8 Statutu NSZZ "Solidarność".

§ 2

1. Warunkiem rejestracji organizacji podzakładowej w regionalnym rejestrze tych organizacji jest:

1) zawarcie porozumienia przez władze wykonawcze dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku tworzących obecnie jedną organizację zakładową lub międzyzakładową obejmującą całego pracodawcę, którego częścią stały się dotychczasowe zakłady pracy objęte działalnością tych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Porozumienie to musi zawierać regulamin określający między innymi:
a) wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej lub międzyzakładowej - w tym ustalenie, których jednostek organizacyjnych dotyczyć będzie wniosek o wpis do rejestru organizacji podzakładowych;
b) zakres kompetencji przekazanych, zgodnie z § 41 ust. 3 pkt. 1 Statutu NSZZ "Solidarność", przez władzę wykonawczą tej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej na rzecz komisji podzakładowej, uprawniających ją do realizacji celów statutowych wobec zrzeszonych w niej członków Związku;
c) zakres uprawnień dotyczących rozpatrywania wniosków o przyjęcie w poczet członków Związku scedowanych zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu NSZZ "Solidarność".
2) zatwierdzenie w formie uchwały - przez władzę stanowiącą organizacji zakładowej lub międzyzakładowej obejmującej całego pracodawcę - porozumienia, o którym mowa w pkt. 1. Uchwała ta powinna zawierać także delegację dla władzy wykonawczej tej organizacji, uprawniającą ją do złożenia stosownego wniosku o wpis do rejestru organizacji podzakładowych we właściwym zarządzie regionu;
3) złożenie przez zainteresowaną komisję zakładową lub międzyzakładową wniosku do odpowiedniego zarządu regionu o zarejestrowanie organizacji podzakładowej w rejestrze, o którym mowa w § 1 ust. 2. Wniosek, o którym mowa wyżej, musi być złożony jednocześnie z wnioskiem o wyrejestrowanie dotychczasowej organizacji tracącej status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, zawierać jego merytoryczne uzasadnienie oraz pisemne zobowiązanie do odprowadzania części należnej składki - zgodnie z Uchwałą Finansową KZD NSZZ "Solidarność" - zarządowi regionu, Komisji Krajowej, regionalnemu i Krajowemu Funduszowi Strajkowemu oraz na inne obowiązujące w danym regionie fundusze celowe utworzone na podstawie § 74 ust. 4 Statutu NSZZ "Solidarność".

2. Wniosek o wpis do rejestru organizacji podzakładowych może dotyczyć wyłącznie dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, która stała się częścią innej organizacji na skutek połączenia dotychczasowych pracodawców lub przyłączenia do istniejącego pracodawcy zakładu pracy będącego dotychczas samodzielnym pracodawcą.

§ 3

1. Zarząd regionu może, po spełnieniu warunków zawartych w § 2, zarejestrować w regionalnym rejestrze organizacji podzakładowych więcej niż jedną organizację podzakładową należącą do tej samej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
2. Organizacje podzakładowe obejmujące swym działaniem część zakładu pracy znajdującą się na terenie innego regionu niż region, w którym zarejestrowana jest cała podstawowa jednostka organizacyjna Związku (której częścią są te organizacje podzakładowe) mogą być wpisane do rejestru organizacji podzakładowych tylko w regionie, na terenie którego prowadzą swoją działalność.
3. Do wniosku o rejestrację organizacji podzakładowej w innym regionie, o czym mowa w ust. 2, musi być dołączone zaświadczenie wystawione przez właściwy zarząd regionu, stwierdzające fakt zarejestrowania w regionalnym rejestrze podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której władza wykonawcza składa wniosek o rejestrację organizacji podzakładowej.

§ 4


1. W celu zachowania ciągłości - jako osoby prawnej - pomiędzy dotychczasową organizacją tracącą status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku i będącą jej następcą prawnym organizacją podzakładową, zarządy regionów mają obowiązek rozpatrywać jednocześnie wnioski, o których mowa w § 2 pkt. 3 - o wyrejestrowanie dotychczasowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz o zarejestrowanie organizacji podzakładowej.
2. Zarząd regionu może odmówić zarejestrowania organizacji podzakładowej. Decyzja o odmowie rejestracji musi być wydana w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
3. Od decyzji zarządu regionu odmawiającej rejestracji organizacji podzakładowej służy zainteresowanej komisji zakładowej lub międzyzakładowej prawo odwołania się do Komisji Krajowej w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji zarządu regionu.
4. Komisja Krajowa może uchylić lub utrzymać decyzję zarządu regionu. Uchylenie przez Komisję Krajową decyzji zarządu regionu, o której mowa w ust. 3 oznacza obowiązek wpisania przez zarząd regionu danej organizacji do rejestru organizacji podzakładowych. Postanowienie Komisji Krajowej jest ostateczne.

§ 5

1. Skreślenia z regionalnego rejestru organizacji podzakładowej zarząd regionu dokonuje:

1) na wniosek władzy wykonawczej, która wnioskowała o rejestrację tej organizacji;
2) z własnej inicjatywy - w przypadku naruszenia przez władze organizacji podzakładowej Statutu NSZZ "Solidarność", uchwał władz Związku oraz postanowień niniejszej uchwały; w tej sytuacji nie stosuje się zasad określonych w Rozdziale VI Statutu NSZZ "Solidarność" (zarządy komisaryczne);
3) w sytuacji, gdy właściwy zarząd regionu wykreślił z rejestru podstawową jednostkę organizacyjną Związku, której częścią jest ta organizacja podzakładowa.

2. Od decyzji zarządu regionu o wykreśleniu z rejestru organizacji podzakładowej, zainteresowane strony mają prawo odwołania się do Komisji Krajowej w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji zarządu regionu.

3. Komisja Krajowa może uchylić lub utrzymać decyzję zarządu regionu. Postanowienie Komisji Krajowej jest ostateczne.

4. Wykreślenie z rejestru organizacji podzakładowych, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje likwidacji tej części podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

§ 6

Organizacja podzakładowa uprawniona jest do wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionu, w którym jest zarejestrowana, po spełnieniu następujących warunków:
1. regulamin, który jest wynikiem porozumienia, o którym mowa w § 2 określający wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej przewiduje wybór - przez podzakładowe zebranie członków lub delegatów - delegatów na walne zebranie delegatów regionu w regionie, w którym jest zarejestrowana dana organizacja podzakładowa;
2. komisja zakładowa lub międzyzakładowa zgłosiła regionalnej komisji wyborczej decyzję o wyborach delegatów na walne zebranie delegatów w samodzielnych okręgach wyborczych, które tworzą organizacje podzakładowe wraz z wykazem tych organizacji, w tym organizacji podzakładowych zarejestrowanych w innych regionach oraz liczbą zrzeszonych w poszczególnych organizacjach członków Związku.

§ 7

1. Do liczby członków Związku podstawowej jednostki organizacyjnej uprawnionych do wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionu nie wlicza się liczby członków wszystkich organizacji podzakładowych stanowiących samodzielne okręgi wyborcze.
2. Delegaci na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów reprezentujący organizacje podzakładowe stanowiące samodzielne okręgi wyborcze, o których mowa w § 6, nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego przy dokonywaniu wyborów delegatów na walne zebranie delegatów regionu przez wymienione wyżej zebranie delegatów. W tym głosowaniu liczba uprawnionych do udziału w zakładowym lub międzyzakładowym zebraniu delegatów pomniejszona jest o liczbę delegatów, o których mowa wyżej.

§ 8

Organizacja podzakładowa może bezpośrednio należeć do sekcji branżowej po spełnieniu następujących warunków:
1. regulamin, który jest wynikiem porozumienia, o którym mowa w § 2, określający wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej przewiduje, że władza stanowiąca organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, której częścią są poszczególne organizacje podzakładowe, posiada uprawnienia do zgłaszania tej organizacji bezpośrednio do struktury branżowej;
2. wniosek zgłaszający akces organizacji podzakładowej do regionalnej sekcji danej branży został uchwalony przez władzę stanowiącą organizacji zakładowej, której częścią jest ta organizacja podzakładowa. Zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów nie może scedować tej kompetencji na zebranie członków lub delegatów organizacji podzakładowej;
3. zgłaszana do regionalnej sekcji branżowej organizacja podzakładowa musi być zarejestrowana w regionie, w którym działa ta sekcja.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała KK nr 23/04
ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych


Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 61 ust. 2 w związku z § 47 Statutu NSZZ "Solidarność" postanawia, co następuje.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Funkcjami związkowymi, o których mowa w § 47 Statutu NSZZ "Solidarność", są wszystkie funkcje we władzach związkowych, w tym funkcja delegata - członka władzy stanowiącej wszystkich jednostek organizacyjnych Związku.
2. Członkowie władzy stanowiącej, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki organizacyjnej Związku, czyli zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków nie pełnią funkcji związkowej, o której mowa ust.1.

Rozdział I
Łączenie funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy

§ 2

1. Ograniczenia zawarte w § 47 ust. 3 Statutu NSZZ "Solidarność" dotyczą:

1) funkcji związkowych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku oraz w ich niższych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu NSZZ "Solidarność";
2) każdego pracodawcy lub osoby zarządzającej w jego imieniu zakładem pracy niezależnie od jego wielkości.

2. U pracodawców o wielopoziomowej strukturze kierownika jednostki podległej bezpośrednio pracodawcy (zarządowi firmy) należy traktować jako osobę zarządzającą w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

3. Ponadto funkcji związkowych w organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u danego pracodawcy nie mogą pełnić osoby upoważnione do dokonywania w imieniu pracodawcy co najmniej jednej z następujących czynności z zakresu prawa pracy:
1) nawiązywanie lub rozwiązywanie stosunku pracy;
2) ustalanie warunków pracy i płacy.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy osób posiadających kompetencje jedynie w zakresie wydawania opinii oraz składania wniosków w sprawach, o których mowa w ust. 3 punktach 1 i 2.

5. Powyższe zastrzeżenia odnoszą się do każdego pracodawcy, w tym do pracodawcy działającego w formie spółek i spółdzielni, a ponadto funkcji związkowej nie można łączyć z członkostwem w zarządzie spółki lub spółdzielni, w których jest się w stosunku pracy.

§ 3

1. Ograniczenie zawarte w § 47 ust. 4 Statutu NSZZ "Solidarność" dotyczy zakazu pełnienia funkcji związkowych na poziomie ponadzakładowym przez pracodawcę lub osobę zarządzającą w jego imieniu zakładem pracy niezależnie od jego wielkości.
2. Nie istnieje formalne ograniczenie w pełnieniu funkcji delegata wchodzącego w skład władzy stanowiącej regionalnych i krajowych jednostek organizacyjnych Związku, wynikające z ograniczeń związanych z zajmowanym stanowiskiem w zakładzie pracy.

Rozdział II
Łączenie funkcji związkowych ze stanowiskiem w administracji państwowej i samorządowej

§ 4

Ograniczenia zawarte w § 47 ust. 6 Statutu NSZZ "Solidarność" dotyczą funkcji związkowych zdefiniowanych w § 1 ust. 1, których nie można łączyć:

1. Z następującymi stanowiskami w administracji państwowej:
1) dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów oraz równoważnych komórek organizacyjnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych;
2) dyrektorów urzędów wojewódzkich;
3) kierowników i zastępców kierowników terenowych urzędów państwowych podporządkowanych naczelnym i centralnym organom państwowym;
4) dyrektorów i zastępców dyrektorów wydziałów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich;
5) głównych księgowych w urzędach wymienionych w punktach 1 - 4;
6) wszelkich przełożonych bezpośrednich lub pośrednich osób wymienionych
w punktach 1 - 5.

2. Z następującymi stanowiskami w administracji samorządowej pochodzącymi z wyboru, mianowania oraz powołania:
1) wójta lub burmistrza lub prezydenta oraz ich zastępców;
2) członków zarządów powiatów;
3) członków zarządów województw;
4) kierownicze stanowiska określone w statutach władz samorządowych obsadzane w wyniku mianowania i wyboru.

Rozdział III
Łączenie funkcji związkowych z mandatem posła i senatora

§ 5

Ograniczenie zawarte w § 47 ust. 5 Statutu NSZZ "Solidarność" dotyczy funkcji związkowych, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej i odnosi się do mandatu posła na Sejm RP, senatora RP oraz posła do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział IV
Łączenie funkcji związkowych z funkcją pełnioną w organizacji politycznej

§ 6

1. Ograniczenie zawarte w § 47 ust. 7 Statutu NSZZ "Solidarność" oznacza, że nie można łączyć żadnej z funkcji związkowych, o których mowa w § 1 ust. 1, z kierowniczymi funkcjami w organach organizacji politycznych.
2. Za kierowniczą funkcję w organizacji politycznej uważa się wszystkie funkcje pełnione w organach organizacji politycznej posiadające kompetencje władcze w ramach organizacji, niezależnie od poziomu organizacyjnego, na jakim one występują oraz niezależnie od sposobu objęcia tych funkcji (stanowiska).
3. Nie traktuje się jako funkcji kierowniczej funkcji delegata na zjazdy organizacji politycznej różnych szczebli.

Rozdział V
Łączenie funkcji członka władzy wykonawczej z funkcją członka władzy kontrolnej jednostek organizacyjnych Związku

§ 7

Ograniczenie zawarte w § 47 ust. 2 Statutu NSZZ "Solidarność" oznacza zakaz łączenia funkcji członka władzy kontrolnej danej jednostki organizacyjnej Związku z funkcją członka władzy wykonawczej tej jednostki. Ograniczenie to dotyczy każdego członka tej władzy, niezależnie od tego, czy funkcję tę objął w wyniku wyboru przez władze stanowiącą tej jednostki czy w inny sposób, zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 2 - 6 Statutu NSZZ "Solidarność".

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 8

1. Tracą moc uchwały Komisji Krajowej nr nr: 9/2000, 57/2001 oraz 71/2001.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


 

Uchwała KK nr 24/04
ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie innego regionu niż region rejestrujący organizację zakładową

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 24 Statutu NSZZ "Solidarność", określa warunki i tryb rejestracji oraz zasady działania organizacji wydziałowej lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy znajdującą się na terenie innego regionu niż region, w którym zarejestrowana jest organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, której jednostkę wewnętrzną stanowi wyżej wymieniona organizacja wydziałowa lub oddziałowa.

§ 1

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o organizacji wydziałowej, należy przez to rozumieć także organizację oddziałową, o której mowa w § 19 ust. 7 Statutu NSZZ "Solidarność".
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o organizacji zakładowej, należy przez to rozumieć także organizację międzyzakładową.

§ 2

1. Zarząd regionu ma obowiązek utworzyć rejestr organizacji wydziałowych i oddziałowych funkcjonujących na jego terenie, a będących częścią organizacji zakładowej zarejestrowanej w innym regionie.
2. Warunkiem rejestracji organizacji wydziałowej w regionalnym rejestrze tych organizacji jest:
a) złożenie wniosku do zarządu regionu przez władzę wykonawczą zainteresowanej organizacji zakładowej, której organizacja wydziałowa obejmuje swym działaniem część zakładu pracy znajdującą się na terenie regionu, w którym składany jest wniosek. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie wystawione przez właściwy zarząd regionu stwierdzające fakt zarejestrowania organizacji zakładowej składającej wniosek w regionalnym rejestrze; b) pisemne zobowiązanie się komisji zakładowej składającej ww. wniosek do odprowadzania na rzecz zarządu regionu, w którym ma być zarejestrowana organizacja wydziałowa, części składki członkowskiej należnej zgodnie z Uchwałą Finansową KZD NSZZ "Solidarność" zarządowi regionu, Komisji Krajowej, regionalnemu i Krajowemu Funduszowi Strajkowemu oraz na inne obowiązujące w danym regionie fundusze celowe utworzone na podstawie § 74 ust. 4 Statutu NSZZ "Solidarność";
c) przewidziany w regulaminie określającym wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej wybór komisji wydziałowej, tj. przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wydziałowej. Wybór wydziałowej komisji rewizyjnej jest obowiązkowy w sytuacji, gdy komisja wydziałowa - na podstawie scedowanych przez komisję zakładową kompetencji - prowadzi wydzieloną (samodzielną) działalność finansową, np. dysponuje samodzielnym kontem bankowym oraz uprawniona jest do prowadzenia operacji finansowych;
d) przekazanie przez komisję zakładową kompetencji na rzecz komisji wydziałowej zgodnie z § 41 ust. 3 pkt 1 Statutu NSZZ "Solidarność" uprawniających komisję wydziałową do realizacji celów statutowych wobec zrzeszonych w niej członków Związku.
3. Zarząd regionu może zarejestrować w regionalnym rejestrze organizacji wydziałowych więcej niż jedną organizację wydziałową tej samej organizacji zakładowej po spełnieniu warunków opisanych w ust. 2.

§ 3

1. Zarząd regionu jest zobowiązany rozpatrzyć złożony wniosek o rejestrację organizacji wydziałowej nie później niż 6 tygodni od momentu jego złożenia.
2. Zarząd regionu może odmówić zarejestrowania organizacji wydziałowej. Decyzja o odmowie rejestracji musi być wydana w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
3. Od decyzji zarządu regionu odmawiającej rejestracji organizacji wydziałowej służy zainteresowanej komisji zakładowej prawo odwołania się do Komisji Krajowej w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji zarządu regionu.
4. Komisja Krajowa może uchylić lub utrzymać decyzję zarządu regionu. Uchylenie przez Komisję Krajową decyzji zarządu regionu, o której mowa w ust. 3, oznacza obowiązek wpisania przez zarząd regionu danej organizacji do rejestru organizacji wydziałowych. Postanowienie Komisji Krajowej jest ostateczne.

§ 4

1. Skreślenia z regionalnego rejestru organizacji wydziałowej zarząd regionu dokonuje:
a) na wniosek właściwej komisji zakładowej;
b) z własnej inicjatywy w przypadku naruszenia przez władze organizacji wydziałowej Statutu NSZZ "Solidarność", uchwał władz Związku oraz postanowień niniejszej uchwały; w tej sytuacji nie stosuje się zasad określonych w Rozdziale VI Statutu NSZZ "Solidarność" (zarządy komisaryczne);
c) w sytuacji, gdy właściwy zarząd regionu wykreślił z rejestru organizację zakładową, której częścią jest ta organizacja wydziałowa.
2. Od decyzji zarządu regionu o wykreśleniu z rejestru organizacji wydziałowej w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt b. służy zainteresowanej komisji zakładowej prawo odwołania się do Komisji Krajowej w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji zarządu regionu.
3. Komisja Krajowa może uchylić lub utrzymać decyzję zarządu regionu. Postanowienie Komisji Krajowej jest ostateczne.
4. Wykreślenie z rejestru organizacji wydziałowych, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje likwidacji tej części organizacji zakładowej. Wygasają jedynie wzajemne zobowiązania między zarządem regionu, w którym była zarejestrowana organizacja wydziałowa, a tą organizacją.

§ 5

1. Zakładowe zebranie członków lub delegatów określa na podstawie § 40 ust. 2 Statutu NSZZ "Solidarność" wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej, a komisja zakładowa podejmuje decyzję wskazującą władzę (komisja zakładowa, wydziałowa, oddziałowa) uprawnioną do przyjmowania nowych członków Związku zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu NSZZ "Solidarność".
2. Zarządem regionu uprawnionym do rozpatrywania odwołania od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku, o którym mowa w § 9 ust. 4 Statutu NSZZ "Solidarność", jest zarząd regionu, w którym jest zarejestrowana organizacja zakładowa.
3. Pozbawienie członkostwa zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu NSZZ "Solidarność" może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały komisji zakładowej. Zarządem regionu uprawnionym do rozpatrywania odwołania od decyzji komisji zakładowej o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków jest zarząd regionu, w którym jest zarejestrowana organizacja zakładowa.

§ 6

Wniosek (akces) zgłaszający organizację zakładową do struktury branżowej uchwala zakładowe zebranie delegatów lub członków. Organizacje wydziałowe mogą należeć do regionalnej sekcji po spełnieniu następujących warunków:
1. wniosek zgłaszający został uchwalony przez zakładowe zebranie delegatów lub członków. Zakładowe zebranie delegatów lub członków nie może scedować tej kompetencji na zebranie organizacji wydziałowej;
2. zgłaszana do regionalnej sekcji branżowej organizacja wydziałowa musi być zarejestrowana w tym regionie na warunkach określonych w niniejszej uchwale;
3. regulamin danej regionalnej sekcji branżowej uwzględnia udział (członkostwo) organizacji wydziałowych.

§ 7

1. Skład władzy wykonawczej organizacji zakładowej powinien uwzględniać udział w niej przewodniczących komisji wydziałowych, przy zastosowaniu postanowień § 35 ust. 5 pkt 2 Statutu NSZZ "Solidarność".
2. Wybór władz organizacji wydziałowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Związku zasadami wyborczymi.

§ 8

Organizacje wydziałowe uprawnione są do wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionu, w którym są zarejestrowane po spełnieniu następujących warunków:
1. regulamin określający wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej przewiduje wybór delegatów na walne zebranie delegatów regionu przez wydziałowe zebranie członków lub delegatów w regionach, w których są zarejestrowane;
2. komisja zakładowa zgłosiła regionalnej komisji wyborczej decyzję o wyborach delegatów na walne zebranie delegatów regionu w innych regionach wraz z wykazem organizacji wydziałowych zarejestrowanych w innych regionach oraz liczbą zrzeszonych w nich członkach Związku.

§ 9

1. Do liczby członków Związku organizacji zakładowej uprawnionych do wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionu nie wlicza się liczby członków wszystkich organizacji wydziałowych stanowiących okręgi wyborcze w innych regionach.
2. Delegaci na zakładowe zebranie delegatów reprezentujący organizacje wydziałowe stanowiące okręgi wyborcze w innych regionach nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego przy dokonywaniu wyborów delegatów na walne zebranie delegatów regionu przez zakładowe zebranie delegatów. W tym głosowaniu liczba uprawnionych do udziału w zakładowym lub międzyzakładowym zebraniu delegatów pomniejszona jest o liczbę delegatów, o których mowa wyżej.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała KK nr 595/98.


 

UCHWAŁA KK
nr 8/05
ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych


Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 61 ust. 2 w związku z postanowieniami § 20 oraz § 41 ust. 1 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., nr 269, poz. 2681
z późn. zm.), określa zasady tworzenia oraz rejestracji organizacji zakładowych
i międzyzakładowych.

Przepisy ogólne

§ 1

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o organizacji zakładowej to postanowienia ich dotyczące odnoszą się również odpowiednio do organizacji międzyzakładowej oraz organizacji podzakładowej.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o komisji zakładowej to postanowienia ich dotyczące odnoszą się również odpowiednio do komisji międzyzakładowej oraz komisji podzakładowej.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Statucie należy przez to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ "Solidarność".

§ 2

1. Osoby, zatrudnione u danego pracodawcy, wyrażające wolę założenia organizacji NSZZ "Solidarność" tworzą, zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu tymczasową komisję zakładową.
2. Osoby, zatrudnione u więcej niż jednego pracodawcy, wyrażające wolę założenia organizacji międzyzakładowej, tworzą tymczasową komisję międzyzakładową. W skład tymczasowej komisji międzyzakładowej powinni wchodzić pracownicy zatrudnieni
u wszystkich pracodawców, którzy będą objęci działaniem tej organizacji.
3. Tymczasowa komisja zakładowa lub międzyzakładowa musi liczyć nie mniej, niż trzy osoby.

Zasady postępowania przy rejestracji organizacji zakładowej

§ 3


1. Tymczasowa komisja zakładowa składa pisemny wniosek o zarejestrowanie organizacji zakładowej do właściwego terytorialnie zarządu regionu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek winien być rozpatrzony niezwłocznie.

§ 4

1. Zarząd regionu powinien, między innymi, poinformować tymczasową komisję zakładową, że z momentem rejestracji organizacji zakładowej:
1) tymczasowa komisja zakładowa nabywa prawa władzy związkowej i działa do czasu wyboru statutowych władz organizacji;
2) ochrona przewidziana w art. 32 Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja
1991 r. z późniejszymi zmianami, dotyczy również pracowników imiennie wskazanych uchwałą tymczasowej komisji zakładowej przez okres 6 miesięcy od dnia zarejestrowania organizacji zakładowej;
3) dana organizacja, z chwilą rejestracji w zarządzie regionu, staje się osobą prawną
i w związku z tym ma ustawowy obowiązek dokonania niezwłocznego zgłoszenia do właściwego miejscowo urzędu statystycznego a następnie, po uzyskaniu numeru REGON do właściwego miejscowo urzędu skarbowego celem uzyskania numeru NIP.
4) zgodnie z postanowieniami § 42 ust. 7 i 8 Statutu, czynności prawne w imieniu organizacji zakładowej podejmuje, upoważnionych stosowną uchwałą tymczasowej komisji zakładowej, co najmniej dwóch jej członków.
2. Po dokonanej rejestracji organizacji zakładowej, zarząd regionu wydaje tymczasowej komisji zakładowej następujące zaświadczenia:
1) o rejestracji organizacji zakładowej - wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2) o rejestracji organizacji zakładowej z przeznaczeniem dla urzędu statystycznego w celu otrzymania numeru identyfikacyjnego REGON - wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3;
3) o rejestracji organizacji zakładowej z przeznaczeniem dla urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru identyfikacji podatkowej NIP - wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4;
4) o rejestracji organizacji zakładowej przeznaczony dla pracodawcy (dla kierownictwa zakładu pracy) - wzór zaświadczenia jest załącznik nr 5.

Zgłoszenie organizacji zakładowej do odpowiednich urzędów

§ 5

1. Tymczasowa komisja zakładowa ma obowiązek złożyć do właściwego miejscowo urzędu statystycznego wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Wniosek składa się na, pobranym uprzednio z tego urzędu, formularzu RG - 1. Do wniosku dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 2.
2. Na podstawie powyższych dokumentów, organizacji zakładowej zostanie nadany niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON.

§ 6

1. Tymczasowa komisja zakładowa ma obowiązek złożyć do właściwego miejscowo urzędu skarbowego wniosek o nadanie numer identyfikacji podatkowej NIP. Wniosek składa się na, pobranym uprzednio z tego urzędu, formularzu NIP - 2. Wniosek, będący zgłoszeniem identyfikacyjnym osoby prawnej, jaką stanowi organizacja zakładowa, zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę, numer identyfikacyjny REGON, adres siedziby, formę organizacyjno - prawną (kwadrat 2 - wyodrębniona jednostka wewnętrzna będąca podatnikiem lub płatnikiem) dane identyfikacyjne zarządu regionu oraz nazwę prowadzonego przez niego rejestru i numer, pod którym organizacja zakładowa została zarejestrowana. Do wniosku dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 3.
2. Na podstawie powyższych dokumentów organizacji zakładowej zostaje nadany numer identyfikacji podatkowej NIP.
3. Wraz z wnioskiem na formularzu NIP - 2, tymczasowa komisja zakładowa składa
w urzędzie skarbowym pismo o zwolnienie z obowiązku składania miesięcznych deklaracji CIT - 2 na rzecz zeznania rocznego CIT - 8; wzór pisma jest zał. nr 6.

Dokumentacja rejestrowa prowadzona przez zarząd regionu

§ 7

Zarząd regionu prowadzi następujące rejestry organizacji:
1) Rejestr Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu (nazwa Regionu),
w którym rejestrowane są organizacje zakładowe oraz organizacje międzyzakładowe;
2) Rejestr Organizacji Podzakładowych Regionu (nazwa Regionu), w którym rejestrowane są organizacje podzakładowe;
3) Rejestr Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu (nazwa Regionu),
w którym rejestrowane są organizacje wydziałowe funkcjonujące na terenie danego regionu, a będące częścią organizacji zakładowej zarejestrowanej w innym regionie.

§ 8

1. Każda z organizacji zakładowych, międzyzakładowych, oraz podzakładowych zarejestrowanych w regionie posiada indywidualną Kartę Informacyjną Organizacji (nazwa organizacji).
2. Karta informacyjna organizacji zawiera niezbędne dane identyfikacyjne organizacji
a w szczególności:
1) pełną nazwę organizacji;
2) numer rejestracyjny organizacji;
3) pełną nazwę wraz z adresem zakładu (zakładów) pracy, który(e) obejmuje swoją działalnością organizacja;
4) adres siedziby organizacji;
5) telefony, fax, e-mail organizacji;
6) NIP organizacji;
7) nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego organizacji;
8) przynależność do sekcji branżowej lub branżowych;
9) ogólną liczbę pracowników zatrudnionych u pracodawcy (pracodawców) objętego (tych) działalnością tej organizacji;
10) ogólną liczbę członków organizacji.
3. Komisja zakładowa ma obowiązek informować zarząd regionu o zmianach danych wymienionych w ust. 2 oraz przekazywać regularnie zarządowi regionu ankiety informacyjne, zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały Komisji Krajowej ws. aktualizacji danych o stanie Związku.

Postanowienia końcowe

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia