Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, osobie dla której nie ma ofert pracy oraz która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a także wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą (i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę), opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie należącym do UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, była zatrudniona za granicą i przybyła do Polski jako repatriant. Zasiłek przysługuje też osobom zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, gdy okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w PUP.

Zasiłek dla bezrobotnych: w jakiej wysokości?

Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby która straciła pracę oraz czasu przebywania na zasiłku. Jeśli łączny staż pracy jest mniejszy niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 % zasiłku podstawowego. Gdy staż pracy wynosi pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 100 procent. Po przepracowaniu co najmniej 20 lat, bezrobotny otrzymuje 120 procent zasiłku podstawowego. Zasiłki wypłaca Powiatowy Urząd Pracy, raz na miesiąc, z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych za który zasiłek przysługuje.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 21 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku wynosi (brutto):

  • obniżony zasiłek dla bezrobotnych (80 proc.) - 664,90 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 522,10 zł;
  • podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (100 proc.) - 831,10 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 652,60 zł;
  • podwyższony zasiłek dla bezrobotnych (120 proc.) - 997,40 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 783,20 zł.

Jak długo przysługuje zasiłek?

Czas pobierania zasiłku zależy od sytuacji na rynku pracy w powiecie w którym mieszka bezrobotny. Dłużej zasiłek przysługuje w rejonach o wyższym bezrobociu.

Zasiłek dla bezrobotnych pobierają przez 180 dni bezrobotni mieszkający na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Stopa bezrobocia z 30 czerwca 2016, to 8,7 procent, co oznacza że poziom referencyjny bezrobocia to 13,05 procenta (150 proc. z 8,7 proc.).

Zasiłek przez 365 dni pobierają bezrobotni mieszkający w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, albo mające powyżej 50 roku życia oraz posiadające co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku. Przez rok zasiłek mogą pobierać także osoby bezrobotne mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, z bezrobotnym małżonkiem, który utracił prawo do zasiłku oraz bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.