Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

3.161,77 zł

Podstawa prawna:

(Mon. Pol. z 2013 r. poz. 107)

Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy

37,50%

1.185,66 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach
pomostowych

50,00%

1.580,89 zł

na jednego pracownika młodocianego:– I rok nauki

5,00%

158,09 zł

– II rok nauki

6,00%

189,71 zł

– III rok nauki

7,00%

221,32 zł

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25%

197,61 zł

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

197,61 zł

na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą
7,5 punktu procentowego tego odpisu.7,5%237,13 zł

Wypłata zapomogi z ZFŚS w przypadku długotrwałej choroby zwolniona z podatku do kwoty 2.280 zł

Kwotą wolną od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w kwocie 380 zł – w związku z finansowaniem działalności socjalnej – rzeczowych świadczeń, a także otrzymanych przez pracownika w tym zakresie świadczeń pieniężnych (art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy).

Ustalony limit w wysokości 380 zł dotyczy łącznie wszystkich świadczeń pieniężnych i rzeczowych sfinansowanych w danym roku podatkowym ze środków funduszu socjalnego – we wszystkich zakładach pracy, w których pracownik był zatrudniony. Obowiązujące przepisy nie nakładają na pracownika obowiązku przedstawienia oświadczenia, że nie wyczerpał limitu zwolnienia, korzystając ze świadczeń pieniężnych z funduszu świadczeń socjalnych w innym zakładzie pracy, w którym jest również zatrudniony.